Product toegevoegd aan winkelmand
 

Modelprotocol ondermijning


Wet- en regelgeving aanpak ondermijning

Op deze pagina vind je een opsomming van de belangrijkste wetten voor gemeenten voor het krijgen van gegevens in de aanpak van ondermijning.

In de beschrijving van deze wetten is ook aangegeven in hoeverre er ruimte is om binnen een gemeente persoonsgegevens te delen. Dit overzicht biedt ook een kader voor de privacy checks in de stappen 3 en 4 in het modelprotocol.

Algemene plaatselijke verordening (APV)/Openbare orde-bevoegdheden

Wet politiegegevens (Wpg)

Drank- en Horecawet (DHW)

Huisvestingswet

Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp)

Woningwet

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet bibop)

Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR)

Invorderingswet 1990 (Iw)

Wet basisregistratie personen (Wet Brp)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Participatiewet (Pw)

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)

Jeugdwet (Jw)

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI)

Overige ondermijningswetgeving

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid