Product toegevoegd aan winkelmand

Mensenhandel


Wat is mensenhandel?

De Nationale Rapporteur Mensenhandel (NRM) verstaat onder mensenhandel: het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang (in brede zin) en met het doel die persoon uit te buiten. 

Juist die beoogde uitbuiting maakt het mensenhandel.
Mensenhandel gaat om:

  • Seksuele uitbuiting
  • Arbeidsuitbuiting
  • Orgaanhandel
  • Gedwongen bedelarij/strafbare feiten 

Mensenhandel in cijfers

Het Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha) verzorgt de landelijke registratie van volwassen slachtoffers van mensenhandel. Informatie over de omvang wordt gemeld aan de Nationaal Rapporteur Mensenhandel (NRM). In 2015 waren er 1.321 (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel. Ten opzichte van 2014 is het aantal mogelijke slachtoffers met 15% gedaald. De daling van het aantal bij CoMensha gemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel wordt onder andere verklaard door de huidige prioritering bij opsporingsdiensten: meer aandacht voor mensensmokkel, minder aandacht voor mensenhandel.

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel onderschrijft dit standpunt: “Focus op de aanpak van mensensmokkel en veiligheid, waarbij niet tegelijkertijd de aandacht voor mensenhandel gehandhaafd blijft, biedt schijnveiligheid. Dit gaat ten koste van de bescherming van slachtoffers van mensenhandel.”

Mensenhandel en mensensmokkel

Mensenhandel en mensensmokkel worden soms met elkaar verward. Mensensmokkel is het illegaal transporteren van mensen over internationale grenzen. Bij mensensmokkel is in eerste instantie sprake van een vrijwillige relatie tussen de smokkelaar en de persoon die het land wil verlaten. Bij mensenhandel is er soms óók sprake van mensensmokkel, maar lang niet altijd.