Product toegevoegd aan winkelmand
 

Mensenhandel

Handreiking en toolkit ketenregie en bestuurlijk toezicht in de vergunde prostitutiesector en toolkit mensenhandel

Deze handreiking is vooral bedoeld om de ketenpartners een voorbeeld te geven hoe het toezicht in de vergunde prostitutiesector kan plaatsvinden en hoe de ketenregie op het gebied van mensenhandel kan worden vormgegeven.

Probleemstelling

Handhaving en toezicht op de prostitutiesector heeft geleid tot verbetering. Desondanks komen er nog steeds misstanden voor in de sector en laten controles te wensen over. In de vergunde prostitutiesector is nog steeds sprake van gedwongen prostitutie.

Gemeenten hebben een spilfunctie bij de vormgeving van prostitutiebeleid. Zij dragen zorg voor de ketensamenwerking en leveren de spin in het web van de lokale mensenhandelaanpak: de ketenregisseur.

Beschrijving

Voor het schrijven van de handreiking is literatuur- en open bronnenstudie verricht. Ook is gekeken naar praktijkvoorbeelden op het gebied van bestuurlijk toezicht en handhaving in de prostitutiebranche, ketensamenwerking en slachtofferzorg.

In de handreiking is aandacht voor: vergunningvoorwaarden, bestuurlijk toezicht en handhaving, ketensamenwerking, verbinding met de Regionale Informatie en Expertisecentra (RIEC’s) en informatiedeling binnen de keten en met het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel.

Toolkit mensenhandel

De toolkit mensenhandel bevat instrumenten en documenten waarmee gemeenten en andere instanties kunnen nagaan op welke wijze signalen van mensenhandel geregistreerd mogen worden.

De toolkit is gratis verkrijgbaar bij het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel: EMM@klpd.politie.nl

Organisatie

Task Force Mensenhandel

Bestanden

Handreiking ketenregie en bestuurlijk toezicht in de vergunde prostitutiesector