Product toegevoegd aan winkelmand
 

Mensenhandel

Aanpak georganiseerde criminaliteit in drie proeftuinen

Deze publicatie bundelt de eerste bevindingen uit drie proeftuinen: mensenhandel, hennep en kinderporno.

Probleemstelling

Proeftuinen zijn leeromgevingen waarin OM en politie opsporen met innovatieve opsporingsmethoden, maar ook andere partners als bestuur, providers en energiebedrijven betrekken bij het bestrijden van een criminaliteitsprobleem.

Het WODC is gevraagd de proeftuinenaanpak te evalueren. Hiervoor is een onderzoek in twee fasen voorgesteld: een vooronderzoek in 2009/2010 en eventueel een vervolgonderzoek van 2010 tot en met 2012. Bij de drie proeftuinen is bestudeerd wat de kwaliteit van de samenwerking is en in hoeverre interne of 'eigen' doelen worden bereikt.

Beschrijving

De publicatie bestaat uit drie verslagen:

1. Proeftuin Zambezi, (digitale) kinderporno, verslag van bevindingen - S. Bogaerts
2. Proeftuin Hennep, verslag van bevindingen - D.J. Korf
3. Proeftuin Mensenhandel Bulgarije, verslag van bevindingen - D. Siegel

Mensenhandel
De proeftuin mensenhandel richt zich op een ketenbrede aanpak van vrouwenhandel uit Bulgarije, gericht op stimuleren van samenwerking tussen diverse partners.

Hennepteelt
De proeftuin hennepteelt heeft een aantal ernstige delicten als directe aanleiding. Deze proeftuin richt zich op meer samenhang en samenwerking tussen ketenpartners om de criminaliteit achter de hennepteelt aan te pakken.

Kinderporno
De proeftuin kinderporno heeft als doel een verbetering van de opsporing en vervolging van kinderporno, door nieuwe software te ontwikkelen en te beproeven en de juridische grenzen te verhelderen.

Conclusies

Het blijkt dat het barrièremodel en de bestuurlijke rapportage als zodanig nog niet centraal staan. Soms omdat deze 'instrumenten' nog niet aan de orde waren (kinderporno), omdat ze als 'te theoretisch' werden beschouwd (mensenhandel) en soms omdat ze nog in ontwikkeling zijn (hennepteelt). Echter, in de onderzochte proeftuinen wordt veelal in praktische zin wel programmatisch en conform de filosofie van het barrièremodel gewerkt, al wordt dit niet altijd als zodanig benoemd.

Over de vraag of de proeftuinen hebben gefungeerd als leeromgeving zijn de drie verslagen van bevindingen positief. Over een eventuele afname van de hoeveelheid georganiseerde criminaliteit doen de drie verslagen geen uitspraak.

Auteur

Flight, S., Bogaerts, S., Korf, D., Siegel, D.

Organisatie

WODC, Intervict, Universiteit van Amsterdam, Criminologisch Instituut Bonger, Vrije Universiteit, Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Links