Product toegevoegd aan winkelmand
 

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan: kennis over effectiviteit

De praktijk van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) voldoet in beperkte mate aan de voorwaarden voor veilig-uitgaansbeleid. Dit concludeert Regioplan, dat in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) de KVU evalueerde. Hierbij zijn KVU’s onderzocht die in 2008 of eerder startten.

Probleemstelling

In beeld brengen van de voorwaarden voor een effectief veilig uitgaansbeleid. Dit moet duidelijk maken of de huidige opzet van de KVU effectief kan zijn en waar verbeterpunten liggen.

Beschrijving

Het onderzoek bestaat uit verschillende literatuuronderzoeken, waarbij 48 interventies zijn geïdentificeerd die deel kunnen uitmaken van het veilig uitgaansbeleid. Daarnaast is een steekproef onder 22 gemeenten met KVU-ervaring uitgevoerd. Met documentonderzoek en interviews werd vastgesteld hoe de resultaten van het literatuuronderzoek zich tot de KVU-praktijk verhouden.

Conclusies

De KVU-praktijk voldoet in beperkte mate aan de voorwaarden voor veilig uitgaansbeleid:

  • Er is weinig zicht op de effectiviteit van de ingezette maatregelen. Van de onderzochte maatregelen zien de onderzoekers vijf maatregelen als effectief bij het verbeteren van de objectieve of subjectieve veiligheid in de context van veilig uitgaan en zeven als veelbelovend. Van 34 maatregelen is onbekend of ze effectief zijn. Eén is niet effectief en één is contraproductief.
  • Enkele aspecten van de samenwerking doen afbreuk aan de effectiviteit door verschil in doelen en belangen, beperkte intensiteit/frequentie overleg en beperkte hiërarchie.
  • De landelijke ondersteuning is niet zodanig ingericht dat de effectiviteit van de lokale uitvoering wordt bevorderd.

De onderzoekers geven aan dat de onderzochte praktijk betrekking heeft op KVU’s die in 2008 of eerder zijn ingezet. Meer recent is een grotere rol van de landelijke ondersteuning toebedacht aan het CCV. Het CCV legt volgens de onderzoekers meer dan Koninklijke Horeca Nederland de nadruk op een aantal belangrijke proceskenmerken, zoals een veiligheidsanalyse, evaluatie van maatregelen en kennisdeling. Dit kan de kennisbasis van het beleid versterken.

Auteurs

S.R.E. Gosepa, A. Schreijenberg, G.H.J. Homburg

Organisatie

Regioplan in opdracht van het WODC van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Links

  • Het onderzoek is te downloaden van de website van het WODC (rechter kolom).