Product toegevoegd aan winkelmand
 

Jongeren en georganiseerde criminaliteit


Jeugdpeiling: voorkomen van jonge aanwas pijler voor 2022

Met stip op nummer 1 geven professionals in de aanpak van risicojeugd en jeugdgroepen aan dat het voorkomen van jonge aanwas voor hun de belangrijkste pijler is voor 2022. Dit blijkt uit de jeugdpeiling die het CCV in het najaar van 2021 uitvoerde. Andere belangrijke onderwerpen zijn: ondermijning, drugscriminaliteit, zicht houden op online jeugdnetwerken, de rol van partners zoals school, vroegsignalering en kwetsbare jongeren.

Een respondent bij de politie benoemt als aanvulling op vroegsignalering het belang van kennis over de AVG bij verschillende organisaties. Dit zorgt er namelijk voor dat het de informatiedeling niet hindert. Verder zegt een andere professional: “Een echt duurzaam en geborgd werkproces op het gebied van preventie en vroegsignalering op jeugdproblematiek is in veel gemeenten nog geen prioriteit.” Tot slot geeft een gemeente aan dat er steeds meer in drugs wordt gehandeld op scholen.

Van online naar offline geweld

Alle respondenten zijn het er unaniem over eens dat geweldsoproepen van jongeren in de online wereld steeds vaker leiden tot geweld in de offline wereld. Meerdere professionals zijn het er met elkaar over eens dat online en offline wereld niet meer los van elkaar te zien zijn. Er worden voorbeelden genoemd als de zogenoemde drillrapgroepen. “Het lijkt erop dat jongeren elkaar online ‘opstoken’ en dit kan leiden tot confrontaties in de offline wereld”, zegt een adviseur Openbare Orde en Veiligheid.

Echter wijst het onderzoek van Roks van Van den Broek (2020) erop dat er geen goed en volledig beeld van geweldsincidenten onder jongeren ontstaat wanneer er te snel en te gemakkelijk een link wordt gelegd met drillrap, zoals nu vaak gebeurt. Geweld speelt een grote rol in drillrap, maar in weinig gevallen is er een causaal verband tussen de muziek en daadwerkelijke geweldsincidenten. Toch is de manier waarop rappers zich in de muziek en videoclips presenteren niet zonder risico. Gewelddadige poses in muziek en op sociale media kunnen namelijk wel uitmonden in fysiek geweld.

Vroegtijdig signaleren

Dat vroegtijdig signaleren en het opvolgen van de signalen belangrijk is mag een feit zijn, maar hoe pakken professionals dat aan? De antwoorden op deze vraag lopen erg uiteen. Het merendeel geeft aan dat ze een stappenplan of methodiek gebruiken. Antwoorden zijn onder meer: “Wij hebben een Jeugd Preventie Team waar we risicojongeren overleggen, “In onze gemeente gebruiken wij de handreiking duiding problematisch jeugdgroepgedrag”, “Wij werken met het 7-stappenmodel dat is ingebed in onze lokale werkwijze”, “Wij werken met een samenwerkingsstructuur met jongerentafels” en “Wij hebben een signaleringsoverleg jeugd, waarbij verschillende partners uit het werkveld aanwezig zijn”. Er zijn ook een aantal professionals die aangeven dat zij zoekende zijn, een methodiek in ontwikkeling hebben of dat zij geen vast stappenplan of methodiek hebben.

Betrokkenheid van scholen

In bijna 90% van de gevallen worden scholen betrokken bij  vroegsignalering. Dit gebeurt vanuit de aanpak van jonge aanwas en zorg-overleggen op school. Alleen is er wel een algemeen beeld dat dit niet structureel gebeurt, dat niet alle scholen goed zijn aangesloten, het voor veel scholen zoeken is naar wat de rol van een ieder is én dat er veel te weinig wordt samengewerkt. Scholen nemen dus wel deel in de vroegsignalering, maar veel te weinig. Dit zou meer en beter mogen is de algemene tendens onder professionals.
 
Ongeveer twee derde van de respondenten werkt bij de gemeente. De overige professionals die de peiling invulden, werken onder meer bij de politie, welzijnsorganisaties, hulpverlening en zorg- en veiligheidshuizen. Met de jaarlijkse jeugdpeiling inventariseert het CCV de vraagtukken die veiligheids- en jeugdprofessionals hebben in de aanpak van risicojeugd en jeugdgroepen. Deze monitoring helpt het CCV-Jeugdteam de plannen voor het komende jaar concreet vorm te geven en in te spelen op bijzondere behoeften van professionals.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid