Product toegevoegd aan winkelmand
 

Integraal veiligheidsbeleid

Nationaal investeren in lokaal veiligheidsbeleid

Advies van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) over de positie van het lokale bestuur met betrekking tot lokale veiligheid: Rijk en gemeenten moeten beter samenwerken om lokale veiligheid te vergroten en de burgers moeten meer invloed hebben op de veiligheidsagenda.

Probleemstelling

Op welke punten kan de positie van het lokale bestuur met betrekking tot lokale veiligheid toekomstgericht worden versterkt? is de hoofdvraag van het verzoek van de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) aan de Raad voor het openbaar bestuur om mee te denken over een strategische agenda voor lokale veiligheid.

Beschrijving

Het advies bevat een strategische agenda. Enkele punten hier uit:

  • Er moet meer aandacht komen voor de veiligheidsprioriteiten die burgers stellen in hun directe leefomgeving.
  • De kosten/baten verhouding van veiligheid moet transparanter worden.
  • De inzet van private partijen bij het houden van toezicht vergt een publiek debat.
  • De grote decentralisaties bieden kansen voor een meer integraal lokaal veiligheidsbeleid; het Rijk zou meer in de versterking van lokaal bestuur moeten investeren.
  • De rol van de overheid bij lokale veiligheid moet duidelijker worden.

Integraliteit op lokaal niveau vergt integraal werken bij het Rijk. Als woningcorporaties op lokaal niveau worden aangespoord woningen 'inbraakproof' te maken en de minister van Veiligheid en Justitie daarvoor een hoog target stelt, moet dit thema terugkeren in de werkafspraken van de minister voor Wonen en Rijksdienst met de corporaties.

Kern van de voorstellen van de Rob is dat lokale successen in veiligheidsbeleid mede afhankelijk zijn van de mate waarin 'Den Haag' daar in investeert. Daar is nog veel te winnen. De beheersbevoegdheid van de minister kan niet los gezien worden van de gezagsbevoegdheid van het lokaal bestuur. In de aansturing van de Nationale Politie moet ruimte worden gemaakt voor de lokale en regionale inbedding van het politiewerk.

De Raad voor het openbaar bestuur bepleit het organiseren van een gestructureerde dialoog tussen de politie en de lokale democratie. Daarbij moeten lokale veiligheidsprioriteiten getoetst worden op de inzet van politiecapaciteit. Er moet een vorm worden gevonden om het gemeentebestuur zeggenschap te geven in het begrotingsproces, dat zich nu geheel binnen de Nationale Politie afspeelt. Voor het vertrouwen in de politie acht de Raad het van belang dat de positie van de burgemeester bij klachten over de politie wordt verbeterd.

Organisatie

Raad voor het openbaar bestuur

Links