Product toegevoegd aan winkelmand
 

Integraal veiligheidsbeleid

Knelpunten horizontale sturingsrelaties gemeenten met betrekking tot overlast

Andersson Elffers Felix heeft een quick scan uitgevoerd naar horizontale sturingsrelaties van gemeenten op het gebied van sociale veiligheid. In deze quick scan worden zowel de formele sturingsinstrumenten als de wijze waarop met deze instrumenten in de praktijk wordt omgegaan in kaart gebracht.

Probleemstelling

Aanleiding voor deze quick scan zijn signalen van gemeenten, in het kader van het Project Veilige Gemeenten, dat zij een gebrek aan sturingsmogelijkheden en doorzettingsmacht ervaren om hun regierol waar te kunnen maken. Eventuele belemmeringen op dit gebied wil BZK graag wegnemen. Hiervoor is een precies beeld nodig van de belemmeringen die zich voordoen in de praktijk en de mogelijkheden om deze belemmeringen op te lossen.

Beschrijving

De verkenning bestond uit een tweetal onderdelen:

  1. In beeld brengen van de formele sturingsmogelijkheden van de gemeente per veiligheidspartner en de wijze waarop de sturingsrelaties in de praktijk gestalte krijgen;
  2. Toespitsen van de sturingsrelaties en mogelijke knelpunten tussen gemeenten en veiligheidspartners op het gebied van overlast, die te onderscheiden is in vijf typen: woonoverlast, overlast door horeca, overlast door groepen, overlast door verloedering, vernieling en verkeersoverlast.

Conclusies

Er worden geen substantiële (formeel-juridische) knelpunten geconstateerd tussen gemeenten en OM, Halt, Zorg, Welzijn, Horeca en Ondernemingen. Ten aanzien van Politie, Woningbouwcorporaties, Jeugdzorg en Scholen wordt wel een aantal knelpunten geconstateerd die te maken hebben met hoe het formeel-juridisch is geregeld. Daarnaast wordt gegevensuitwisseling als knelpunt genoemd. Hierbij lijken vooral privacy-aspecten een belemmering te vormen. Het rapport doet op deze formeel-juridische knelpunten een aantal aanbevelingen.

Organisatie

Andersson Elffers Felix (AEF), in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie Strategie

Bestanden