Product toegevoegd aan winkelmand
 

Integraal veiligheidsbeleid

Behoeftenonderzoek alerteringssystemen

Rapport over de inzet van diverse alerteringsystemen zoals burgernet, sms alert en amber alert. Uit het onderzoek komt een beeld naar voren van goed functionerende alerteringssystemen.

Doelstelling

De doelstelling van dit onderzoek is het bieden van inzicht in de verwachtingen en behoeften van burgers ten aanzien van het gebruik van alerteringssystemen door de overheid. Het onderzoek biedt de overheid aanknopingspunten voor de wijze waarop burgers zijn te stimuleren om zich op te geven voor alerteringssystemen en om zich hiervoor in te zetten. Daarnaast zijn de resultaten te gebruiken als input voor een effectieve inzet van de alerteringssystemen, die aansluit bij de wensen en verwachtingen van burgers.

Beschrijving

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van literatuurstudie, interviews en een online-enquête onder vierhonderd deelnemers en achthonderd niet-deelnemers.

Conclusies

Onder de geënquêteerde burgers bestaat brede steun voor het betrekken van burgers bij het oplossen van misdrijven en het opsporen van vermiste personen. Ook voor alertering bij incidenten, crises en noodsituaties is veel draagvlak.

Deelnemers zijn in meerderheid goed te spreken over de werking van de bestaande systemen. Ook zijn er geen duidelijke aanwijzingen dat het huidige aantal alerteringssystemen te groot of te klein zou zijn. Wel wijzen enkele onderzoeksuitkomsten op de mogelijkheid de bestaande alerteringssystemen meer te integreren of zelfs te combineren tot één systeem.

Buiten de huidige deelnemers aan alerteringssystemen is er nog een aanzienlijk potentieel van burgers dat serieus interesse heeft in deelname. Er zijn maar weinig mensen die om inhoudelijke of principiële redenen deelname aan alertering afwijzen of uitsluiten. Dat betekent dat het potentiële aantal deelnemers groot is.

Auteur

Jaap Bouwmeester, Enny Das, Kim Franx, Marion Holzmann

Organisatie

I&O Research en Radboud Universiteit Nijmegen in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC).

Links

  • U kunt het rapport downloaden op wodc.nl.