Product toegevoegd aan winkelmand
 

Informatiepositie gemeenten


Vorm geven aan datagestuurd werken in het veiligheidsdomein

Met welke randvoorwaarden moet je rekening houden als je datagestuurd werken binnen het veiligheidsdomein van de gemeente vorm wil geven?

Algemeen

De technische oplossing van de informatievoorziening is per gemeente verschillend. Sommige gemeenten hebben zelf een systeem ontwikkeld (zoals voorbeeldgemeente Almere) en andere gemeenten hebben een systeem door een externe partij laten ontwikkelen. 

Een aantal gemeenten heeft een zogeheten dashboard laten ontwikkelen, met daarin inzichtelijke grafieken, hotspots op een kaart, trendanalyses en plot-tabellen die tot de verbeelding spreken. Andere gemeenten kozen voor een eenvoudige digitale omgeving waar de gemeentelijke informatie samenkomt met de politie-informatie. Ook Excel-sheets als hulpmiddel komen voor.

Omschrijving functies

ICT-informatieproducten stellen de gemeente in staat om het uitwisselen, opslaan en analyseren van informatie te stroomlijnen. Deze producten helpen om slimmer te organiseren, combineren, analyseren, en helpen bij het duiden van interne en externe databronnen, en tot slot helpen ze om inzicht te krijgen in de problematiek, risico’s en patronen.

De resultaten leveren een bijdrage aan de vorming van het veiligheidsbeleid. Maar helpen ook beter te acteren op ontwikkelingen in de gemeente. Hoe helpen de ICT-informatieproducten je?

  • (Frequent) veiligheidsproblemen signaleren, hetgeen je in staat stelt de regie te voeren.
  • Effectiever, efficiënter en frequenter actuele informatie te delen.
  • Vroegtijdig problemen te signaleren.
  • Diverse bronnen te combineren, waardoor de informatie aan betekenis wint. Een van de belangrijkste eisen is dat de software kan communiceren met de analysesoftware van ketenpartners.
  • De strategisch, tactische en operationele informatie in samenhang te veredelen en te analyseren en op basis daarvan een diagnose te stellen. Wat is er in de gemeente aan de hand?
  • Op basis van de diagnose de driehoek en overige veiligheidspartners te adviseren over de aanpak.

Koppelen van diverse data

Een belangrijke bron van informatie zijn de politiegegevens. Deze gegevens bestaan meestal uit meldingen van incidenten, aangiftes en delicten en worden maandelijks, wekelijks of dagelijks aangeleverd. 

De verbinding tussen de ICT systemen van de verschillende partners is erg wisselend. Sommige gemeenten krijgen de informatie van de politie digitaal aangeleverd. Dit wordt dan automatisch in het informatiesysteem van de gemeente geüpload en verwerkt. Andere gemeenten ontvangen een USB-stick van de politie. Er zijn ook gemeenten die alle cijfers van de politie handmatig in het systeem zetten.

De aangeleverde informatie per thema is te herleiden tot sub-wijkniveau (of tot huisnummer). De frequentie van het type incident, inclusief waar en wanneer het plaatsvond, maken de informatie compleet.

Informatie verrijken

De gemeentelijke informatiebronnen worden gebruikt om de informatie van de politie te verrijken. Daarnaast worden klachten van burgers en signaleringen van gemeentelijke handhavers ook vastgelegd. Zo kan bijvoorbeeld het type fenomeen (inbraak) worden verrijkt met informatie over de coöperaties die bedrijfsruimte huren op het bedrijventerrein en signalen van burgers en bedrijven. Deze gezamenlijke informatie kan leiden tot een gerichte interventie op een bedrijventerrein. Informatie kan ook verregaand worden geanalyseerd, zodat trends en ontwikkelingen inzichtelijk zijn. In het verlengde hiervan kan worden getoetst of de interventies bij bijvoorbeeld de aanpak van autokraak succesvol zijn geweest. 

Gebruik en beheer

Binnen de gemeente bestaat een beperking van het aantal gebruikers. Vaak gaat het om een selectie van OOV’rs, gebiedsmanagers of soms een kleiner aantal collega’s. Daar waar gegevens tot personen te herleiden zijn mag slechts een beperkte groep ambtenaren er kennis van nemen. Bij het verzamelen en veredelen van deze gegevens kunnen persoonsgegevens anoniem gemaakt worden tot zogeheten hashnummers. Daar waar politie, Openbaar Ministerie (OM) en gemeente hiervoor dezelfde software gebruiken, kunnen de gegevens toch worden gematcht.

Meestal is er sprake van point to point verbindingen, dat betekent bijvoorbeeld dat één organisatiedeel van een politie-eenheid levert aan één organisatiedeel van de gemeente. Daarmee zijn de gemaakte afspraken beter te borgen.

Beheer kan op verschillende manieren worden vorm gegeven. Gegevens kunnen centraal worden beheerd, waarbij alleen die medewerkers toegang tot de gegevens die tot de centrale unit behoren. Er kunnen ook andere medewerkers van andere afdelingen worden geautoriseerd. Voor meer informatie over privacy en informatie-uitwisseling klik hier.

ICT basis

De signalen of data van bewoners en veiligheidspartners (waaronder de politiecijfers) en de onregelmatigheden die voortvloeien uit de risicoanalyse worden besproken. De signalen en de onregelmatigheden kunnen aanleiding zijn tot het nader uitvragen van informatie bij de verschillende veiligheidspartners. Als voorbeeld de gemeente Breda: het aantal te bevragen bronnen liep hier op tot bijna zeshonderd afzonderlijke bronnen.

Koppeling en veredeling

Op dit moment wordt in veel gemeenten de verspreide en versnipperde informatie nog in Excel opgeslagen. De koppeling (en veredeling) van deze informatie vereist echter een andere ICT-architectuur. Door software zoals iBase, BRAINS, OSINT kan data uit de verschillende bronnen van de veiligheidspartners in één database worden samengebracht. Dit kan handmatig gebeuren of door het importeren van bestaande gegevens. Door de software worden de verschillende gegevens aan elkaar gekoppeld en visueel gemaakt. Diverse velden (veiligheidsthema/personen/gebied, et cetera) kunnen hierbij aan elkaar gekoppeld worden, waardoor de onderlinge relaties in de opgeslagen gegevens in een oogopslag duidelijk worden. Met andere woorden: de informatie wordt geautomatiseerd omgezet in relaties.

Informatieveiligheid

Een randvoorwaarde voor goede samenwerking is het beschermen van de informatie. Dit geldt zowel voor de uitwisseling van gegevens als voor de opslag ervan. Het is essentieel dat de informatie via een beveiligde verbinding verstuurd en ontvangen wordt. Er zijn technologische ontwikkelingen die dit mogelijk maken en die gemeenten kunnen helpen in het creëren van een veilig omgeving,

Ook voor de veilige opslag van gegevens zijn mogelijkheden. Werken met een gemeentelijk safe cloud is een voorbeeld. Bij de trend van flexibel werken, is het belangrijk om hierbij de informatieveiligheid in het oog te houden.

Menskracht en financiën

De inspanning die het gemeenten kost om tot een goed werkend systeem te komen zijn verschillend. Bij sommige gemeenten zijn de kosten en capaciteit erg laag. Dit is aantrekkelijk voor de kleinere gemeenten. In principe kan dezelfde applicatie ook voor de buurgemeent(en) draaien.

Voor wat betreft de ICT-architectuur hoeft het niet ingewikkeld te zijn mits de informatiehuishouding op orde is. Sommige gemeenten geven aan dat de applicatie door een gekwalificeerde medewerker is ingericht. Vaak vind de inrichting plaats door samenwerking van de afdelingen onderzoek en ICT op verzoek en guidance van de afdeling Veiligheid of de afdeling Handhaving.

Doorontwikkeling

Een bestaande ICT-voorziening kan worden uitgebreid en verbeterd door:

  • Het uitbreiden van toegang tot data en toevoegen van meer gegevens aan de informatievoorziening. Bijvoorbeeld van omgevingskenmerken of data afkomstig van andere afdelingen zoals zorg en de GGD, maar ook van particuliere organisaties en wellicht sociale media en andere ongestructureerde data. Daarmee kunnen nog beter (voorspellende) analyses worden gemaakt.
  • De doorontwikkeling van de ICT-toepassingen.
  • Verbreding van het gebruik van de informatievoorziening.
  • Verbreding van de analyses.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid