Product toegevoegd aan winkelmand
 

Huiselijk geweld en kindermishandeling


Aanpakken van kindermishandeling

Om kindermishandeling  goed aan te pakken, zijn er landelijk, regionaal en lokaal afspraken gemaakt. Op deze pagina vind je ook een overzicht van instanties waar je als professional terecht kunt met vragen of cases.  

Belangrijk in de aanpak van kindermishandeling

  • Is de veiligheid van een kind acuut in gevaar, bel 112.
  • Iedere professional die werkt met volwassen of kinderen is wettelijk verplicht volgens de meldcode te werken waarmee hij/zij in actie kan komen tegen huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De meldcode is een overzichtelijk 5 stappenplan waarin staat wat een professional kan doen bij het vermoeden van huiselijk geweld. Iedereen die met kinderen en volwassenen werkt, moet bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld handelen volgens deze stappen van de meldcode. Dat geldt voor professionals die werken in het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg, de zorg, welzijn en justitie.
  • Veilig Thuis werkt met een handelingsprotocol. Dit geeft een duidelijke richtlijn van de taken en bevoegdheden van Veilig Thuis.
  • Q&A De veranderde werkwijze Veilig Thuis. Informatie in een pdf op veiligthuis.nl voor professionals die werken volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Als structureel of acuut gevaar dreigt voor een kind(eren) kan er in het civiel recht een (voorlopige) ondertoezichtstelling, een machtiging uithuisplaatsing, voogdij of het beëindigen van het gezag worden aangevraagd. Dit kan via Veilig Thuis lopen, de beschermtafel of als de jeugdbescherming al is betrokken, via de jeugdbescherming.
  • Een burgemeester kan een tijdelijk huisverbod van 10 dagen opleggen aan de pleger van huiselijk geweld (Wet op tijdelijk huisverbod). Dit huisverbod kan worden verlengd tot maximaal 4 weken na oplegging.
  • Soms loopt huiselijk geweld zo uit de hand dat slachtoffers het beste naar een veilige plek kunnen gaan.

Rollen en taken partners in de aanpak van kindermishandeling

Er zijn verschillende partners betrokken bij de aanpak van kindermishandeling. Hieronder vind je een kort overzicht van de belangrijkste partners.

Politie

Gemeente

Veilig Thuis

Huisarts

Zorg- en Veiligheidshuis

MDA ++

Sociale wijkteams


Wat kun je doen?

Draag bij aan preventie binnen je organisatie of gemeente. Vraag je af of de kennis over kindermishandeling voldoende is, kennen collega’s de meldcode en hoe zij deze moeten gebruiken? Zoek de samenwerking op met partners en beleg signalen of meldt signalen wanneer dit nodig is. Lukt dit niet, vraag dan om meer informatie of hulp aan bijvoorbeeld Veilig Thuis, het CCV, Movisie of het NJI.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid