Product toegevoegd aan winkelmand
 

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning


Intrekken en weigeren beschikking

Wordt een overtreding begaan door de houder van een begunstigende beschikking (subsidie, vergunning of ontheffing), dan is als sanctie vaak gehele of gedeeltelijke intrekking van de beschikking mogelijk. In het verlengde van het intrekken van een beschikking, kan een gemeente ook een vergunning weigeren.

Intrekken begunstigende beschikking

De wet- en regelgeving op basis waarvan vergunningen zijn verstrekt, bevat regels omtrent het intrekken van vergunningen. Het besluit daartoe is een beschikking die moet voldoen aan alle vereisten die voortvloeien uit geschreven en ongeschreven recht (zorgvuldige voorbereiding, materieel zorgvuldigheidsbeginsel, evenredigheidsbeginsel).

Bestuursorganen kunnen een beschikking geheel of gedeeltelijk intrekken, bij:

 • onrechtmatige totstandkoming van een beschikking;
 • omstandigheden na het verlenen van de vergunning (bijvoorbeeld misbruiken of gedurende een bepaalde periode geen gebruik maken van een vergunning);
 • gewijzigde beleidsinzichten of verandering van feitelijke omstandigheden.

De mogelijkheden om een beschikking in te trekken, zijn met de komst van de Wet BIBOB uitgebreid. De sanctie van intrekking van de begunstigende vergunning is zowel preventief als reparatoir, omdat het doel is de wettelijke norm te herstellen.

De intrekking van een vergunning hoeft niet het beoogde resultaat op te leveren, omdat de activiteit ook zonder vergunning kan worden voortgezet. De intrekking kan in een dergelijk geval worden gevolgd door bestuursdwang of het opleggen van een dwangsom.

Weigeren van een beschikking

In het verlengde van het intrekken van een beschikking, kan een gemeente ook een vergunning weigeren.

Dit kan indien:

 • de aanvraag niet aan de eisen voldoet (bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid);
 • de aanvraag niet overeenkomstig is met het gemeentelijk beleid;
 • er sprake is van een dreigende verstoring van de openbare orde en veiligheid;
 • onvoldoende informatie is aangeleverd (niet-ontvankelijk verklaring);
 • omwonenden bezwaar aantekenen;
 • ter verkrijging van de vergunning strafbare feiten zijn begaan;
 • er ernstig gevaar bestaat dat de aanvrager de vergunning zal gebruiken voor het plegen van strafbare feiten;
 • de vergunning wordt gefinancierd met geld verkregen uit strafbare feiten.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid