Product toegevoegd aan winkelmand
 

Drugscriminaliteit


Stappenplan artikel 13b Opiumwet

Bij overtreding van de Opiumwet kunnen gemeenten op basis van artikel 13b verschillende bestuurlijke stappen nemen. Dit stappenplan helpt gemeenten bij het toepassen van dit artikel.

Uitgangspunten stappenplan

  • De burgemeester weegt per concreet geval af of artikel 13b Opiumwet moet worden toegepast en hoe invulling aan de toepassing van bestuursdwang wordt gegeven.
  • Naar gelang de aard van de overtreding kan van de stappen in het stappenplan worden afgeweken, mits dit voldoende wordt gemotiveerd.
  • De zwaarte van de bestuurlijke stappen kan worden vastgelegd in een handhavingsmatrix. Deze matrix maakt onderdeel uit van een lokaal handhavingsarrangement. 
  • Het sluiten van een woning of lokaal is de uiterste vorm van toepassing van bestuursdwang. Er moeten eerst minder verregaande maatregelen worden getroffen om een sluiting te rechtvaardigen, tenzij de omstandigheden dit redelijkerwijs niet toelaten. 

Stappenplan

Stap 1 Bestuurlijke rapportage ontvangen
Stap 2 Waarschuwingsbrief of voornemen tot het opleggen van een bestuurlijke maatregel versturen
Stap 3 Belangen afwegen 
Stap 4 Sluitingsbevel motiveren
Stap 5 Sluitingsbevel bekendmaken
Stap 6 Feitelijk sluiten 
Stap 7 Kosten verhalen 
Stap 8 Inzet rechtsmiddelen
Stap 9 Opheffen besluit of ambtshalve wijziging
Stap 10 Heropenen

 

Stappenplan in PDF

 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid