Product toegevoegd aan winkelmand
 

Drugscriminaliteit


Lachgasverbod

Sinds 1 januari 2023 staat lachgas (distikstofmonoxide) op lijst II van de Opiumwet. Dit betekent dat het verboden is om lachgas te verstrekken, te bereiden of aanwezig te hebben. Er geldt geen landelijk gebruiksverbod op lachgas. Het doel van het verbod is om de brede beschikbaarheid van lachgas voor recreatief gebruik terug te dringen en daarmee het aanbod ervan te beperken.

Gevaar voor gezondheid en samenleving

Sinds een aantal jaar wordt lachgas steeds meer recreatief als roesmiddel gebruikt. Uit de Nationale Drug Monitor (NDM) kwam naar voren dat dit met name door verschillende groepen jongeren en jongvolwassenen gedaan wordt. Lachgas kan voor gezondheidsproblemen zorgen, zoals hoofdpijn, duizeligheid en tintelingen in handen en voeten. Overmatig gebruik kan leiden tot zenuwschade en in het ergste geval tot verlamming. Het recreatief gebruik van lachgas levert een gevaar op voor de gezondheid en de samenleving en is daarom op de Opiumlijst geplaatst.

Uitzonderingen

Lachgas kent verschillende toepassingen die niet zijn gericht op recreatief gebruik als roesmiddel. De oorspronkelijke toepassingen van lachgas, lachgas bestemd voor technische doeleinden (industrieel lachgas) en lachgas als drijfmiddel voor het opspuiten van voedingsmiddelen zoals slagroom, blijven toegestaan en zijn dus uitgezonderd van het verbod. Dit staat in de toevoeging van artikel 15a Opiumwetbesluit. Ook het gebruik van medisch lachgas blijft mogelijk.

Webinar lachgasverbod


Op 4 april 2023 verzorgde Franc Pommer van Hekkelman advocaten en notarissen een webinar over de handhaving van het lachgasverbod in de gemeentepraktijk. Bekijk het webinar hierboven terug of download de presentatie.

Handhaving van het lachgasverbod

Als toezichthouders lachgas aantreffen, is het belangrijk dat zij controleren of het lachgas legaal wordt toegepast. Zij kunnen hiervoor inlichtingen inwinnen en zakelijke gegevens en bescheiden inzien (toepassing artikel 5:16 en 5:17 Awb). Hierbij kunnen zij zich de volgende vragen stellen:

Wordt het lachgas gebruikt als voedingsadditief?

Is er sprake van industrieel (technisch) lachgas?


In de praktijk wordt vooral industrieel lachgas als genotmiddel aangeboden. Meestal wordt dit geïmporteerd van buiten de Europese Unie (omdat binnen de EU voldaan moet worden aan de REACH-verordening).

Aanwijzingen voor strafbaar handelen

De volgende zaken kunnen erop wijzen dat het aangetroffen lachgas bestemd is voor recreatief gebruik:

 • (Zeer) grote hoeveelheid gasflessen
 • Groot formaat gasflessen
 • Geen Europese kenmerken (E-markering (voedingsadditief), REACH-kenmerken (technische toepassing), etc.)
 • Geen duidelijke toepassing als voedingsadditief
 • Geen duidelijke REACH-erkende toepassing
 • Kwaliteit van de inrichting en toegepaste technieken (professioneel of amateuristisch)
 • Lachgasbewerking/-verwerking is hoofdzaak van de bedrijfsvoering
 • Er is geen duidelijke afspraak waar te nemen (op basis van een boekhouding) dat er aan allerlei verstrekkingsregels wordt voldaan die binnen de gesloten keten gebruikelijk is
 • Verstrekkingsregime eindgebruikers
 • Specificaties (handelsdocumenten, facturen, etc.) zijn niet te overleggen
 • Andere omstandigheden, zoals de plekken waarop het lachgas is aangetroffen (bijv. lachgasampullen op passagiersstoel personenauto)

Handhavingsgrondslagen APV

Naast handhaven op basis van de Opiumwet, kunnen gemeenten ook handhaven op grond van de APV. De volgende artikelen uit de model-APV van de VNG hebben betrekking op de aantasting van de openbare orde en kunnen naast de Opiumwet blijven bestaan. APV-artikelen die betrekking hebben op een verkoopverbod van lachgas komen te vervallen. Deze artikelen regelen namelijk hetzelfde als wat de Opiumwet voortaan regelt.

Artikel 2:74 (drugshandel op straat)

Artikel 2:74a (openlijk drugsgebruik)

Artikel 2:48a (verboden lachgasgebruik)

 

Veelgestelde vragen

Welke bestuurlijke bevoegdheden heeft een burgemeester?

Wat mogen boa's?

Wanneer is er sprake van een handelshoeveelheid lachgas?

Is er al een aanwijzingsbesluit?

Is het verboden om lachgas recreatief te gebruiken?

Hoe werkt inbeslagname, vervoer en vernietiging van lachgas?

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid