Product toegevoegd aan winkelmand
 

Informatiepositie gemeenten

Onderzoek: Gemeenten meer tevreden over hun informatiepositie dan 3 jaar geleden

In 2020 deed het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) beknopt onderzoek naar de informatiepositie van gemeenten (<50.000) op het gebied van veiligheidsonderwerpen. Op basis van deze peiling ziet het CCV dat de respondenten over een betere informatiepositie beschikken dan 3 jaar geleden: 59% geeft aan meer tevreden te zijn. Wel wisselt dit per onderwerp.

Zeker voor relatief nieuwe onderwerpen zoals ondermijning en cybercrime moet deze informatiepositie nog opgebouwd worden. Het is niet verrassend dat de onderwerpen Ondermijning, Zorg en Veiligheid en Leefbaarheid/kwetsbare wijken de meeste aandacht krijgen op dit gebied.

Resultaten

 • 65% van de gemeenten geeft aan een doelstelling voor de informatiepositie op het gebied van veiligheid te hebben geformuleerd. 3 jaar geleden gaf 61% aan geen doelstelling te hebben.
 • Vrijwel alle respondenten zien dat er ten opzichte van 3 jaar geleden: (1) meer wordt gestuurd op basis van informatie en data (zowel in beleid als uitvoering), (2) informatie wordt vanuit andere afdelingen beter ingezet en (3) informatie van lokale (publieke) en regionale partners wordt meer ingezet.
 • 4% van de respondenten beoordeelt de huidige informatiepositie als heel tevreden, 35% is tevreden, 43% beoordeelt deze als neutraal en 17% is ontevreden.
 • 59% van de respondenten geeft aan dat de informatiepositie ten opzichte van 3 jaar geleden verbeterd is, voor 32% is deze gelijk gebleven en 9% vindt deze verslechterd in de afgelopen jaren.
 • 82% van de respondenten geeft aan dat de burgemeester in staat is om onderbouwde keuzes te maken ten aanzien van de aanpak van criminaliteit. 87% geeft aan dat de burgemeester zijn rol op basis van de informatiepositie goed kan pakken in de driehoek.
 • 28% van de respondenten ondervindt knelpunten ten aanzien van de capaciteit en beschikbare budgetten voor het verbeteren van de informatiepositie (structureel en incidenteel).
 • 13% ondervindt knelpunten die AVG gerelateerd zijn.
 • 78% van de respondenten geeft aan meer dan 3 jaar geleden gebruik te maken van openbare bronnen/social media.
 • Respondenten geven aan graag beter samen te willen werken met vooral de afdeling Werk en Inkomen, gevolgd door Zorg en Veiligheid en Economische Zaken.
 • 82% van de respondenten geeft aan AVG-deskundigheid ‘in huis’ te hebben, 30% beschikt over een informatiemanager en 22% over een data-analist (meerdere antwoorden waren mogelijk). 0% gaf aan over een data scientist te beschikken en 13% van de respondenten vulde in over geen van deze deskundigen te beschikken.
 • Respondenten geven aan de komende periode een betere informatiepositie op te willen bouwen op de onderwerpen drugsgebruik onder jongeren, ondermijning en cybercrime, Zorg en Veiligheid, fraude problematiek, leefbaarheid/kwetsbare wijken.
 • Verbeterpunten liggen op het vlak om meer kennis te hebben van de effecten van de inzet van externe bronnen, nog meer gebruik maken van interne bronnen, een cultuurverandering door proactief informatie met elkaar te delen en meer duidelijkheid rondom AVG vraagstukken.

Aanbevelingen

Uit het onderzoek komen de volgende aanbevelingen naar voren:

 • Een aanbeveling volgens de respondenten is om landelijk een eenduidige keuze in een soort ICT/data-delend systeem te maken. Iedereen werkt dan met hetzelfde systeem. 
 • Werken aan een cultuurverandering bij gemeenten bestaande uit een proactieve houding als het om data-deling gaat, bewustwording hoe belangrijk informatiedeling voor de hele organisatie is (niet enkel OOV), minder verkrampt doen over de AVG en dus durven delen, aan de voorkant van een probleem zien te komen door doorlopend aandacht te vragen voor het onderwerp informatiepositie.
 • Betere publiek-private samenwerking om daarmee kennis te vergaren over wat gemeenten van externe bronnen kunnen leren en door te achterhalen wat de meeste bruikbare indicatoren per onderwerp zijn.
 • Standaardisatie door het aanbieden van Q&A, modellen en handvatten van datawarehouse vanuit Rijksoverheid om makkelijker informatie te kunnen uitwisselen met interne en externe partners. Informatie aanbieden op instructieniveau, heel concreet en stap voor stap.
 • Efficiencywinst kunnen behalen door goede voorbeelden en lessons learned met elkaar te delen en deze vindbaar te maken op een website of in een webdossier.

Meer weten?

CCV-adviseur Lilian Tieman begeleidde dit onderzoek. Wil je meer weten? Neem dan contact met haar op