Product toegevoegd aan winkelmand
 

Criminele uitbuiting

Rapport Kijken met andere ogen (CKM) - deel 2

De politie en het Openbaar Ministerie zijn onvoldoende toegerust op de aanpak van criminele uitbuiting en het beschermen van Nederlandse slachtoffers. Dat stelt het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) in deel 2 van haar onderzoeksrapportage 'Kijken met andere ogen', een onderzoek naar de strafrechtelijke aanpak van criminele uitbuiting.

In dit onderzoek wordt in de eerste plaats ingegaan op de vraag welke elementen van invloed zijn op de identificatie, opsporing en vervolging van criminele uitbuiting in Nederland door de politie en het OM. Daarbij wordt in het bijzonder ingegaan op criminele uitbuiting waarbij een slachtoffer met de Nederlandse identiteit is betrokken, nu uit onderzoek blijkt dat juist deze groep een blinde vlek betreft in de aanpak. Ten tweede staat in dit onderzoek de vraag centraal op welke wijze invulling wordt gegeven aan de bescherming van slachtoffers die onder dwang strafbare feiten hebben gepleegd. Voor de totstandkoming van dit rapport zijn semigestructureerde interviews gehouden met 9 stakeholders die vanuit de politie en het OM direct betrokken zijn bij, en een taakstelling hebben op, de strafrechtelijke aanpak van criminele uitbuiting.

Download het rapport op CKM.nl

Criminele uitbuiting

Criminele uitbuiting is een ernstige vorm van mensenhandel waarbij slachtoffers gedwongen worden tot het plegen van strafbare feiten, zoals het runnen van drugs, plegen van diefstallen of het witwassen van crimineel geld. Deze vorm van mensenhandel is bovendien nauw verweven met de ondermijnende criminaliteit in Nederland. Het CKM onderzocht in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid de strafrechtelijke aanpak van criminele uitbuiting, nadat het in eerder onderzoek tot de conclusie kwam dat er enkele duizenden slachtoffers moeten zijn die tot nu toe niet terug te vinden zijn in de officiële cijfers. Vaak gaat het om kwetsbare, Nederlandse jongeren.

Dit rapport vormt het tweede deel van in totaal 2 studies naar de aard, omvang en aanpak van criminele uitbuiting in Nederland die zijn uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. In het eerste deel van het rapport stond de aard en omvang van criminele uitbuiting centraal. In dit tweede deel staat de strafrechtketen centraal, en in het bijzonder de factoren die van invloed zijn op strafrechtelijke aanpak van criminele uitbuiting door de politie en het OM.