Product toegevoegd aan winkelmand
 

Criminaliteit binnen familienetwerken


Landelijk Platform en Strategisch Beraad aanpak uitbuiting binnen familienetwerken

Landelijk Platform

In het Landelijk Platform aanpak uitbuiting binnen familienetwerken delen de deelnemers hun actuele kennis en ontwikkelingen, bestendigen ze bestaande effectieve aanpakken en werken aan nieuwe aanpakken. Deelnemers kunnen dilemma's inbrengen om gezamenlijk een concrete oplossing te vinden en uit te dragen. Lukt dit niet? Dan wordt er een werkgroep georganiseerd. Hiervoor nodigt het CCV externe specialisten op het thema uit om mee te denken over een oplossing. Meestal biedt een werkgroep concrete oplossingen of inzichten waarmee betrokkenen verder kunnen. Mocht dit niet het geval zijn, dan komt het thema op de agenda van het Strategisch Beraad aanpak uitbuiting binnen familienetwerken.

Word je geconfronteerd met een dilemma of wil je op de hoogte gebracht worden van de uitkomsten van het overleg? Neem contact op met Meike Lommers: meike.lommers@hetccv.nl. Ze houdt je graag op de hoogte van de ontwikkelingen en bespreekt wat de mogelijkheden zijn om jouw eventuele dilemma in te brengen tijdens het Platformoverleg.

Aan het Landelijk Platform aanpak uitbuiting binnen familienetwerken nemen beleidsambtenaren uit verschillende gemeenten, vertegenwoordigers van jeugdorganisaties zoals de Raad voor de Kinderbescherming en het Leger des Heils, politie, OM, Movisie en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deel. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zit dit overleg voor, en het CCV faciliteert en verzorgt de inhoudelijke agenda van de bijeenkomsten. Het Landelijk Platform vindt minimaal 2x per jaar fysiek plaats.

Strategisch Beraad

Het Strategisch Beraad aanpak uitbuiting binnen familienetwerken bestaat uit (lokale) bestuurders van de betrokken partijen die deelnemen aan het Landelijke Platform en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het CCV, het Landelijk Platform en de voorzitter van het Strategisch Beraad, de burgemeester van Roosendaal, Han van Midden, bereiden het overleg voor.

De dilemma's die in het Landelijk Platform aanpak uitbuiting binnen familienetwerken niet worden opgelost en de inzichten en signalen uit het werkveld worden gedeeld met de bestuurders uit het Strategisch Beraad. Zij kunnen deze onderwerpen politiek agenderen en hun aanjagende rol binnen hun organisatie oppakken.

Werkgroepen

Kan het Landelijk Platform een onderwerp onvoldoende uitwerken, dan wordt een werkgroep ingesteld. Het CCV stelt een groep specialisten samen die het dilemma verder uitwerkt. Meestal is één bijeenkomst voldoende. Wanneer daar behoefte aan is en het meerwaarde heeft, kan een werkgroep een meer structureel karakter krijgen.

De doelstelling van een werkgroep is het ontrafelen van een dilemma. Zo kunnen signalen op een juiste manier worden geagendeerd. Werkgroepen leveren handelingsperspectieven voor professionals op. Blijft een concrete opbrengst uit terwijl het dilemma onverminderd blijft bestaan, dan komt het onderwerp op de agenda van het Strategisch Beraad.

Hieronder een overzicht van de (lopende) werkgroepen.

Uithuwelijking

Systeemcomplexiteit

Landelijk outreachend Roma team

Internationaal

Jeugdbescherming versus vreemdelingenrecht

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid