Product toegevoegd aan winkelmand

Cameratoezicht


Andere vormen van toezicht

Drones

Drones kun je in diverse situaties inzetten. In het kader van de openbare orde en veiligheid zijn de meest bekende verschijningsvormen:

  • Tijdens (grootschalige) evenementen;
  • Voor de handhaving van de veiligheid in de openbare ruimte (151c van de Gemeentewet).

Grootschalige evenementen

Het gebruik van camera's dient in dit geval te voldoen aan de eisen van proportionaliteit (de evenredigheid tussen cameratoezicht en het doel) en subsidiariteit (kan ook worden volstaan met minder ingrijpende middelen dan camera's). Meer informatie hierover vind je in artikel 151c van de Gemeentewet.

Evenementen met een hoog risico kunnen derhalve eerder in aanmerking komen dan minder risicovolle evenementen. Dit geldt ook voor de inzet van drones, aangezien deze ook gebruik maken van cameratoezicht. De inzet van drones moet daarnaast kenbaar gemaakt worden en er moet (in het kader van de privacy) geen vermoeden ontstaan dat de inzet van drones gebruikt wordt voor strafrechtelijke doeleinden. In dat geval gelden andere wettelijke regels.

Handhaving van de veiligheid in de openbare ruimte

Het inzetten van drones in het kader van artikel 151c van de Gemeentewet is sinds de wetswijziging van artikel 151c Gemeentewet mogelijk. De beperkingen voor het gebruik van drones zijn echter wel dat er niet boven grote mensenmenigten of aansluitende bebouwing gevlogen mag worden. Het is denkbaar dat drones bij grote evenementen in de periferie van de mensenmenigte ingezet kunnen worden. Door gebruik van camera's met hoge kwaliteit kunnen bijvoorbeeld personenstromen gemonitord worden. 

De discussie rondom de inzet van drones is momenteel nog sterk in ontwikkeling. Het is raadzaam om gespecialiseerde juridische hulp in te roepen als je drones wilt inzetten.

ANPR

Automatische nummerplaatherkenning (ANPR) wordt onder meer ingezet om openstaande belastingschuld of bekeuringen te innen. In het kader van de opsporing wordt ANPR momenteel mondjesmaat gebruikt. Het wordt wel meer toegepast op bijvoorbeeld bedrijventerreinen.

Meer informatie over ANPR en de ontwikkelingen zijn te lezen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Helmcamera's

De politie heeft als pilot helmcamera's ingezet om geweld tegen agenten tegen te gaan. Deze pilot leverde niet het gewenste resultaat op. Onderzoek toonde aan dat de beelden vaak niet werden gebruikt in een strafzaak, mede vanwege de slechte kwaliteit van de beelden. Daarom is besloten helmcamera's niet landelijk in te voeren. De camera's kunnen incidenteel wel bij uitvoering van de politietaak worden ingezet. Momenteel wordt meer geĆÆnvesteerd in de toepassing van bodycams.

Bodycams

Bodycams worden ter beveiliging van personeel, denk aan brandweer en politie, of opsporing van bijvoorbeeld strafbare feiten ingezet. Ook wordt geƫxperimenteerd met bodycams volgens artikel 151c van de Gemeentewet. Ook bij bodycams gelden de regels van cameratoezicht. Het is dus van belang dat duidelijk is met welk doel ze worden gebruikt.

Het gebruik van bodycams neemt sterk toe en levert vaak ook veel vragen op. Vragen over wat wettelijk mag of vragen over de effectiviteit van de bodycams zijn nog niet geheel helder.

Recentelijk heeft Politie en Wetenschap een publicatie uitgebracht over de effectiviteit van bodycams. Daaruit blijkt dat niet eenduidig is vast te stellen of een bodycam effectief is. Momenteel starten veel pilots om duidelijkheid te krijgen over de effectiviteit. Zo is de Nationale Politie gestart met een pilot en zijn gemeenten bezig met het uitrusten van boa's met bodycams.