Product toegevoegd aan winkelmand

Cameratoezicht


Doel

Het afwegingskader omschrijft het doel van het cameratoezicht. Waarvoor wil je cameratoezicht inzetten en in welk gebied? Deze doelomschrijving bepaalt aan welk wettelijk regime je bent gebonden.

SMART

Het SMART-formuleren van de doelstellingen maakt deze concreet en meetbaar. Dit helpt je ook om in een later stadium te evalueren of de doelstellingen zijn bereikt. SMART staat voor:

Specifiek

Cameratoezicht mag niet voor elk doel worden ingezet. In artikel 151c van de Gemeentewet is bepaald dat het doel bij gemeentelijk cameratoezicht, het handhaven van de openbare orde is. Dit geeft niet aan wat je specifiek met cameratoezicht wil bereiken, maar wel waarom je het wilt bereiken. Wat je precies wil bereiken, is toegespitst op de situatie in het gebied waarin je cameratoezicht wil inzetten.

Bij het omschrijven van wat je wil bereiken, is het verstandig om onderscheid te maken tussen hoofddoel en neveneffecten. Beperk je niet alleen tot de objectieve effecten, maar beschrijf ook de subjectieve effecten. En bekijk zowel de preventieve effecten (bijvoorbeeld het reduceren van het aantal geweldsdelicten) als de repressieve effecten (bijvoorbeeld een toename van het aantal aanhoudingen van fietsendieven).

Meetbaar

Het doel is meetbaar als er is omschreven wat je wilt bereiken en hoe je dat kunt meten. De voorbeelden in bijlage 1 van het afwegingskader zijn allemaal meetbare doelen. Bij elke doel staat namelijk precies aangegeven hoeveel procent toename of afname wordt beoogd.

Acceptabel

Een doel is acceptabel als er voldoende draagvlak voor is. Alle partijen die betrokken zijn bij het project cameratoezicht moeten achter het doel staan en bereid zijn zich er aan te verbinden. Je kunt het draagvlak vergroten door alle partijen te betrekken bij het kiezen en formuleren van de doelstelling. 

Realistisch

Een doel is realistisch als ook haalbaar is. Het heeft dus geen zin om doelen te formuleren waarbij de verwachtingen te hoog zijn of waarvan effecten niet beïnvloedbaar zijn door het invoeren van cameratoezicht.

Tijdsgebonden

Een doel is tijdgebonden. Er is een duidelijke startdatum en einddatum. Een van de randvoorwaarden van cameratoezicht op grond van artikel 151c lid 5 van de Gemeentewet is dat het gekoppeld is aan een bepaalde duur. Het ligt dus voor de hand om het doel te koppelen aan deze periode.

Als je cameratoezicht hebt ingevoerd en je overweegt om cameratoezicht te continueren, kun je bekijken of het omschreven doel nog klopt of dat je dit moet aanpassen.