Product toegevoegd aan winkelmand

Cameratoezicht


Wettelijk kader

Privaat cameratoezicht heeft als doel het beschermen van zaak en goed van een privépersoon. Een voorbeeld is een ondernemer die ter bescherming van zijn eigen goederen en die van het winkelend publiek, camera's ter observatie in zijn bedrijf opstelt. Voor privaat cameratoezicht is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Belang en noodzaak

Een ondernemer of burger moet bij cameratoezicht altijd een gerechtvaardigd belang hebben om cameratoezicht toe te passen. Dit gerechtvaardigd belang is gebaseerd op artikel 6  van de AVG. Het gerechtvaardigd belang in het geval van cameratoezicht is veelal het belang om diefstal tegen gaan. Tevens moet worden onderzocht of er daadwerkelijk cameratoezicht noodzakelijk is om het doel (minder diefstal) te bereiken. Cameratoezicht moet dus een onderdeel zijn van meerdere inspanningen om diefstal te voorkomen.

Privacy

Cameratoezicht is een ingrijpend middel. Met de komst van de AVG is meer nadruk gelegd op de belangen van anderen, zoals de privacy. Bij privaat cameratoezicht moet dan ook altijd een privacytoets (PIA) worden gedaan. Deze toets houdt in dat de belangen van de ondernemer (het voorkomen van diefstal) moeten worden afgewogen tegen de belangen van de werknemers in het bedrijf en de klanten. Deze afweging moet, net zoals het bovenstaande belang en noodzaak, worden meegenomen in het camerareglement/beveiligingsplan.

Transparantie

Met cameratoezicht worden persoonsgegevens verwerkt. Hierbij vereist artikel 5 van de AVG dat dit rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Kernpunt is dat bij cameratoezicht wordt voldaan aan deze drie eisen. Het eerder genoemde camerareglement is hier een voorbeeld van. Zorg tevens dat klanten en bezoekers duidelijk op de hoogte worden gesteld dat gebruik wordt gemaakt van cameratoezicht.

Camera’s aan (woon)huis

De eisen voor cameratoezicht voor het beveiligen van de privéeigendom is gelijk aan cameratoezicht bij bedrijven. Ook hier dient formeel gesproken een cameraprotocol te worden  opgesteld. De AVG is ook hier van toepassing. In hoeverre dit door de rechter in de praktijk kan worden afgedwongen, is nu nog onzeker.

Onzekerheden

De uitwerking van de AVG op cameratoezicht is nog bij velen onduidelijk. Zowel professionals als praktijkdeskundigen interpreteren de AVG soms anders. De informatie kan dus verschillen wat wel en niet moet. Belangrijk is dat de gemaakte keuzes bij het toepassen van cameratoezicht duidelijk en transparant aangetoond kunnen worden. Het maakt voor de ondernemer, zijn personeel en de klanten of bezoekers duidelijk waarom cameratoezicht wordt toegepast.