Product toegevoegd aan winkelmand
 

Cameratoezicht

Flexibel of vast cameratoezicht: wat past het best?

De doelstelling van dit onderzoek betreft het in kaart brengen van de voor- en nadelen van flexibel en vast cameratoezicht in de gemeente Rotterdam. Daarbij heeft de onderzoeker uitgezocht welke vorm van cameratoezicht in welke situatie het meest passend is. Met die informatie heeft de onderzoeker een aanwijzing opgesteld waaraan een later te ontwikkelen handreiking aan zou moeten voldoen om te komen tot een juiste afweging tussen beide vormen van cameratoezicht.

De probleemstelling van dit onderzoek luidt: Onder welke omstandigheden is flexibel of vast cameratoezicht het meest passend in de gemeente Rotterdam?

Beschrijving

In dit rapport is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. De bevindingen zijn enerzijds opgemaakt op basis van literatuuronderzoek in openbare bronnen. Met behulp van deze methode zijn vooral gemeentelijke beleidsstukken en particuliere evaluaties aangaande cameratoezicht ter kennis genomen. Anderzijds heeft de onderzoeker een aantal interviews afgenomen bij respondenten van diverse instanties die gezamenlijk het cameratoezicht in Rotterdam regelen. Tot slot heeft de onderzoeker met behulp van deze respondenten toegang gekregen tot een aantal interne documenten aangaande technische en financiële informatie.

Conclusie

De kracht van flexibele camera-units betreft de snelheid waarmee ze kunnen worden ingezet. Een flexibele camera-unit kan binnen 24 uur op een positie staan, terwijl de doorlooptijd van het gereedmaken van een vast cameragebied minimaal 12 tot 16 weken duurt. Dit komt door vergunningaanvragen en werkzaamheden. Uit de financiële analyse blijkt dat vast cameratoezicht enkel financieel voordelig is indien men het cameratoezicht langer dan 5,5 jaar beoogt in te zetten. Flexibel cameratoezicht tot 5,5 jaar is altijd goedkoper. Cameratoezicht kan op basis van de Gemeentewet en de Politiewet. Men kan flexibel én vast cameratoezicht inzetten krachtens de Gemeentewet als er incidenten hebben plaatsgevonden die de openbare orde hebben verstoord. Flexibel cameratoezicht krachtens deze grondslag is mogelijk tot 2 jaar terwijl vast cameratoezicht voor een bepaalde periode kan worden ingezet. De Politiewet kan enkel als grondslag worden gebruikt voor flexibel cameratoezicht met een maximale inzetduur van 14 dagen indien men een verstoring van de rechtsorde verwacht.

Indien er sprake is van structurele problematiek is er sprake van een aanhoudende verstoring van de openbare orde. Hieronder vallen de categorieën uitgaansleven en horeca, drukke looproutes en vervoersknooppunten, winkelgebieden en focuswijken. In bovenstaande gevallen is vast cameratoezicht doorgaans het meest passend, aangezien dit problematiek betreft die vaak niet binnen 2 jaar is verdwenen. Indien er sprake is van tijdelijke problematiek is er sprake van een kortstondige verstoring van de openbare orde. Hieronder vallen de categorieën seizoensgebonden problematiek, evenementen en demonstraties. Flexibel cameratoezicht is hier het meest passend omdat deze verstoringen van de openbare orde doorgaans niet langer dan 2 jaar plaatsvinden.

Aanbeveling

Op basis hiervan wordt aanbevolen een beslismodel te ontwerpen welke onderdeel uit zou kunnen maken van de toetsing voor aanvragen van cameratoezicht. Het beslismodel geeft uitsluitsel omtrent de keuze van flexibel of vast cameratoezicht. Geadviseerd wordt dat een dergelijk beslismodel een uitgewerkte en overzichtelijke categorisering bevat van structurele en tijdelijke problematiek. Alle deelcategorieën uit de conclusie zijn ook opgenomen en uiteengezet in het beslismodel. Daarnaast zullen de wettelijke grondslagen met bijbehorende inzetduur deel uitmaken van het beslismodel.

Auteur

Maurits Witvliet

Organisatie

Gemeente Rotterdam

Download