Product toegevoegd aan winkelmand
 

Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)


Samenwerken BOA en politie; Niet naast elkaar, maar met elkaar

Op 10 december 2018 is het visiedocument “Politie en Boa’s, niet naast elkaar maar met elkaar” als bijlage bij de brief van de Minister van Justitie en Veiligheid ‘Boa's en de gevolgen voor de lokale inbedding van de politie’ aan de voorzitter van de Tweede Kamer gestuurd.

Uitgangspunt binnen de visie op samenwerken is dat er sprake is van wijkgerichte benadering. Werken in de wijk, onderdeel van het strategisch kompas, vraagt om een zichtbare handhavende politie, ook als het gaat om de zogenaamde ‘kleine norm’. Handhaving van deze ‘kleine norm’ is belangrijk omdat deze overtredingen leiden tot overlast en ergernissen in de wijk of omdat zij de veiligheid in het verkeer in gevaar brengen. Door hier tegen op te treden, voert de politie haar handhavende – en daarmee normversterkende – functie in de wijk uit. Dat raakt de identiteit van de politie. De politie is nauw verbonden aan de samenleving en ziet optreden in het publieke domein, ook in het kader van leefbaarheidsvraagstukken, dus als onderdeel van haar taak. Herbevestigd wordt dat de politie ook aanspreekbaar blijft op handhaving van de kleine (verkeers-) norm en daar toenemend op zal inzetten. Het beeld, dat de politie zich hierin terugtrekt, vraagt om bijstelling.

Gebaseerd op het strategisch kompas streeft de politie naar sterke veiligheidscoalities. De inzet van de politie is erop gericht om optimaal samen te werken met anderen, de burger voorop. De organisaties, die handhavende taken uitvoeren, dus gemeentelijke diensten en andere organisaties met Boa’s zijn daarin uiteraard zeer voor de hand liggende partners. De politie zal nog sterker inzetten om goede samenwerking tussen partijen en met de politie te versterken. Het uitgangspunt daarbij is dat het aangaan van samenwerkingsverbanden gebeurt op basis van gelijkwaardigheid.

Uitwerkingsagenda politie

Volgend op het visiedocument is door de politie een uitwerkingsagenda opgesteld. Deze agenda is voornamelijk gericht op samenwerking en efficiëntie. In de uitwerkingsagenda wordt aangegeven dat samenwerken tussen Boa’s en politie van grote toegevoegde waarde voor de samenleving is. Vastgesteld is dat Boa’s de afgelopen decennia een volwaardige rol in het publieke domein hebben gekregen. Boa’s zijn een belangrijke partner waarmee de politie graag wil samenwerken om de veiligheid en leefbaarheid in de wijken te vergroten. Om deze ambitie verder vorm te geven, wil de politie langs drie uitingsvormen de samenwerking verbeteren:

  1. Daadwerkelijk samenwerken tot en met samen acties uitvoeren
  2. Meer informatie-uitwisseling en
  3. dat Boa’s erop kunnen vertrouwen dat zij hulp krijgen van de politie als dat nodig is.

Strategische Uitvoeringsagenda J&V

Deze uitwerkingsagenda sluit aan bij de in de Strategische uitvoeringsagenda van het Ministerie van Justitie en Veiligheid opgenomen actiepunten. Het doel van deze acties is onder andere het inzetten op het verder verbeteren van de (operationele) samenwerking tussen de politie en boa’s in de openbare ruimte. Veel actiepunten zijn al in uitvoering omdat ze aansluiten op al lopende trajecten. Een aantal ervan vergt verder verkenning en uitwerking. De diverse acties hebben, samengevat, betrekking op verdere borging van werkwijzen en ontwikkelingen die in de integrale werkgroep boa verkenningen aan de orde komen.

Toolbox

Door de politie is een ‘toolbox’ samengesteld en ter beschikking gesteld van de lokale basisteams. Hierin zijn naast relevante brieven en documenten ook voorbeelden opgenomen van handhavingsarrangementen, samenwerkingsconvenanten, factsheets gebruik C2000 en bodycams alsmede melden geweldstoepassing. Deze toolbox zal verder worden aangevuld met relevante documenten, die van hulp kunnen zijn bij het vormgeven van de samenwerking.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid