Product toegevoegd aan winkelmand
 

Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)

Winkelboa's nader beschouwd

Evaluatie van een pilot rond inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren bij winkeldiefstal

De minister van Veiligheid en Justitie heeft besloten om in de vorm van een pilot na te gaan op welke wijze een gemeentelijke winkelboa kan worden ingezet en wat de effecten van een dergelijke inzet zijn.

Probleemstelling

Het doel van de pilot is om de aangiftebereidheid van winkeliers bij heterdaad constateringen van winkeldiefstal te vergroten (meer tevreden over de afhandeling) zonder dat dit tot een taakverzwaring van de politie leidt (door de inzet van winkelboa’s).

Beschrijving

De term winkelboa had verschillende betekenissen de afgelopen jaren. Oorspronkelijk refereert het begrip aan een particuliere beveiliger, die een aantal overheidstaken overneemt. In de herziene versie gaat het om een gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaar, die een aantal bevoegdheden krijgt op het gebied van eenvoudige winkeldiefstallen.

In de vorm van een pilot is nagegaan op welke wijze een gemeentelijke winkelboa kan worden ingezet en wat de effecten van een dergelijke inzet zijn. De pilot is extern geëvalueerd en het resultaat is verwerkt in dit rapport.

Conclusies

Vier van de zes pilotgemeenten voorzagen op voorhand, in de fase van planning, dat de doelstellingen lastig te realiseren zijn met de inzet van de gemeentelijke winkelboa. De gemeenten Vlaardingen en Roermond namen de proef op de som. De evaluatie van de pilot laat zien, dat de doelstellingen niet zijn gehaald. Winkeliers zijn niet meer tevreden (maar ook niet minder) en er is geen toename van de aangiftebereidheid geconstateerd.

De gemeentelijke winkelboa’s hebben maar zeer beperkt de afhandeling van winkeldiefstallen kunnen overnemen van de politie: het merendeel van de gemelde zaken vielen buiten de krijtlijnen van eenvoudige winkeldiefstal. Daarnaast moest de politie bij zaken die wel door de winkelboa zijn afgehandeld bij dusdanig veel handelingen assisteren (insluiten van verdachten, voorgeleiden, Progis-zuil, overleggen met ZSM, invoer in BVH) dat er geen sprake is geweest van een vermindering, maar eerder van een verzwaring van de werklast.

Auteur

Peter Kruize en Paul Gruter

ISBN

978-94-91534- 02-7 

Organisatie

Ateno, bureau voor criminaliteitsanalyse, in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie, WODC en EWB

Links