Product toegevoegd aan winkelmand
 

Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)

Kamerbrief Samenhang in toezicht en handhaving in de openbare ruimte

In het regeerakkoord is de afspraak opgenomen dat de uitrusting en bevoegdheden van boa's beter geregeld worden. De minister constateert dat de systematiek die ten grondslag ligt aan toezicht en handhaving in de openbare ruimte in de kern naar behoren functioneert. De wijzigingen die de afgelopen jaren al hebben plaatsgevonden, zoals de vorming van één nationale politie en de herziening van het boa-stelsel, hebben een solide basis gelegd.

Probleemstelling

Binnen de bestaande systematiek zijn enkele verbeteringen noodzakelijk op het gebied van samenwerking, informatie-uitwisseling en herkenbaarheid van de verschillende toezichthoudende en handhavende partners. Ook is het wenselijk de bevoegdheden van particuliere (ingehuurde) boa's uit te breiden.

Beschrijving

Minister Opstelten beschrijft in zijn brief de volgende verbeteringen: 

  • In het kader van professionalisering het herkenbare uiterlijk van gemeentelijke boa's in de openbare ruimte vergroten.
  • Toekomstige verzoeken tot wijziging van het takenpakket van boa's toetsen aan het criterium leefbaarheid.
  • De driehoek meer in stelling brengen bij het maken van afspraken over de in te zetten capaciteit en de verdeling hiervan onder de verschillende partners.
  • Samenwerking en informatie-uitwisseling tussen politie en boa's en particuliere toezichthouders verder versterken en de verschillen in het land verkleinen.
  • Inhuurmogelijkheden van particuliere boa's verruimen om flexibele inzet van toezicht en handhaving te vergroten.
  • De (management)informatievoorziening voor de toezichtfunctie van politie en OM op het functioneren van de boa’s verbeteren, waaronder ook de betrouwbaarheidstoetsing van de boa's valt.

Organisatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Bestanden