Product toegevoegd aan winkelmand

Alcohol- en drugstest geweldplegers

Geweld onder invloed

09 januari 2009

Het rapport ‘Geweld onder invloed’ biedt inzicht in de aard en omvang van alcohol- en drugsgerelateerd geweld tegen personen en goederen (vandalisme), op basis van drie pilots waar dit middelengebruik in het bedrijfsprocessensysteem (BPS) van de politie geregistreerd is.

Beschrijving

De afgelopen jaren werd op drie pilotlocaties gewerkt aan het opbouwen en testen van een nieuwe wijze van informatie verzamelen over middelengebruik door geweldplegers. Het gaat hierbij om een nieuwe werkwijze voor de politie. Met een groter zicht op de aard en omvang van middelengebruik door geweldplegers kan duidelijk worden wat het belang is van extra investeringen op dit vlak. Het onderzoek evalueert deze pilots.

Conclusies

Er komt naar voren dat het percentage geweldsincidenten, waarbij één of meerdere verdachten alcohol gebruikt hadden, op ruim een kwart (27%) bedraagt. Aangezien het verschil tussen de pilotlocaties groot is en ze niet met het oog op een landelijke representativiteit geselecteerd zijn, is een extrapolatie naar landelijk niveau niet betrouwbaar uit te voeren.

Zowel de proportie drugsgerelateerde incidenten, als incidenten waarbij zowel alcohol als drugs (door 1 persoon) gebruikt was, is beduidend kleiner dan de proportie alcoholgerelateerde incidenten en bedraagt 3%.

Een groot deel van de gepleegde geweldsincidenten betreffen mishandeling, vernieling en bedreiging. Onder de alcoholgerelateerde incidenten blijken verhoudingsgewijs vaker aantasting van de openbare orde, vernieling en bedreiging voor te komen. De alcoholgerelateerde incidenten vinden vaak plaats in een context van uitgaan. Aangever(s) en verdachte(n) blijken vaak onbekenden van elkaar te zijn, hetgeen wel wordt aangeduid als ‘zinloos geweld’. Met name vernieling in combinatie met alcoholgebruik blijkt vrijwel altijd in nachtelijke uren plaats te vinden.

De fysieke geweldsincidenten tegen personen die in combinatie met middelengebruik gepleegd zijn, zijn in bijna de helft van de gevallen als ‘zwaar geweld’ te typeren. En bij een derde van deze geweldsincidenten leidde het geweld tot zwaar letsel bij het slachtoffer. Onder de aangehouden verdachten die middelen gebruikt hebben, bevinden zich veel jongeren, vrijwel uitsluitend mannen.

Auteur

M.Y. Bruinsma, L.D. Balogh, J.A. de Muijnck

ISBN

978-90-6835-4362

Organisatie

IVA beleidsonderzoek en advies, in opdracht van het ministerie van Justitie

Links