Product toegevoegd aan winkelmand
 

Overvallen


stappenplan
 

6. Evaluatie

Een evaluatie bestaat uit 2 delen: effectevaluatie en een procesevaluatie. 

Effectevaluatie

Een effectevaluatie stelt vast wat de maatregelen hebben opgeleverd en of de maatregelen als geslaagd kunnen worden beschouwd. Als men achteraf wil weten wat het effect is geweest van de maatregelen moet de situatie vooraf goed in kaart zijn gebracht (tijdens de inventarisatie, die als nulmeting te zien is). Is het project beëindigd, dan kan deze nulmeting worden herhaald, dit wordt de 1-meting of nameting genoemd. De veranderingen tussen 0- en 1-meting zijn te beschouwen als effecten van de maatregelen die tijdens de aanpak zijn genomen.

Procesevaluatie

Met een procesevaluatie wordt het verloop van het project aan een kritische beschouwing onderworpen. Daarbij kunnen onder meer de volgende onderzoeksvragen worden gehanteerd:

  • Hoe wordt er samengewerkt?
  • Is de afstemming tussen de partners goed?
  • Voldoet de communicatie tussen de projectleider en de leden van de projectgroep?
  • Komt iedereen zijn verantwoordelijkheden en taakuitvoering na?

De informatie uit de procesevaluatie kan helpen de resultaten van de effectevaluatie te verklaren. Daarnaast kan de procesevaluatie leiden tot aanbevelingen ten aanzien van (tussentijdse) bijstellingen in de organisatie en de aanpak van het project. Een procesevaluatie dient dan ook vermeld te worden in het plan van aanpak.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid