Product toegevoegd aan winkelmand
 

Overvallen


stappenplan
 

2. Haalbaarheid en organisatie

De haalbaarheid van een aanpak hangt grotendeels af van de deelnamebereidheid van de betrokken organisaties/partners. "Is het draagvlak bij de partners verzekerd?", is de centrale vraag bij het haalbaarheidsonderzoek. Daarnaast komt de wijze waarop een gemeente de overvalaanpak kan organiseren aan bod en wat de betrokken partners kunnen bieden.

Vragen die aan bod kunnen komen bij het haalbaarheidsonderzoek:

 • Zijn de betrokken partijen, op basis van het voorbereidend onderzoek, van mening dat de overvalcriminaliteit zo ernstig is of kan worden, dat het opzetten van een gezamenlijk project noodzakelijk is?
 • Is de bereidheid aanwezig om zowel individuele als collectieve maatregelen te treffen en een financiële bijdrage te leveren?
 • Is het Openbaar Ministerie bereid om de afhandeling van overvallers te verbeteren, een officier van justitie hier specifiek mee te belasten en hier prioriteit aan te geven?

Organisatie

Nadat de betrokken partijen hebben ingestemd met het daadwerkelijk ontwikkelen van een aanpak (en aangeven dat zij een bijdrage aan de mogelijke aanpak willen leveren), zijn de eerste contouren van een samenwerkingsstructuur aanwezig. Deze samenwerkingsstructuur kan formeel vastgelegd worden in een projectstructuur, voorzien van een projectleider en een projectgroep.

Projectleider

De projectleider is de ambassadeur van het project en het centrale coördinatie- en aanspreekpunt. Afhankelijk van de afspraken binnen de projectgroep zijn de taken van de projectleider onder andere:

 • Zorgen voor afstemming en bewaking van de activiteiten.
 • Rapporteren, overleg voeren en afstemmen over de voortgang.
 • Implementeren van het project.
 • In samenwerking met de afdeling communicatie de PR en voorlichting verzorgen.
 • Beheren van het projectbudget.
 • Optreden als contactpersoon.
 • Informeren/verantwoording afleggen over de voortgang.

Projectgroep

Alle betrokken partijen leveren een bijdrage in de samenstelling van de projectgroep. Belangrijke aspecten voor een succesvolle projectgroep zijn:

 • Deelnemers hebben voldoende beslissingsbevoegdheid.
 • De projectgroep vormt een evenwichtige afspiegeling van de betrokken organisaties.
 • De projectleider is de voorzitter van de groep en de daar aan gekoppelde overlegvormen.
 • De projectgroep formuleert gezamenlijk de overvalaanpak.
 • Deelnemers zijn op de hoogte van ieders uit te voeren taken.
 • Er zijn duidelijke afspraken over de te hanteren begrippen.
 • De verwachtingen van de deelnemers zijn helder in beeld gebracht.

Samenwerkingsovereenkomst

In een samenwerkingsovereenkomst leggen de verschillende partijen hun betrokkenheid, ook op bestuurlijk niveau, vast. Een overeenkomst kan kort en bondig zijn, maar moet in ieder geval het volgende bevatten:

 • de betrokken partijen en hun vertegenwoordigers
 • doel van de samenwerking
 • de intentie
 • datum en ondertekening

Het opstellen van een uitgebreide samenwerkingsovereenkomst is vaak pas mogelijk als de overvalaanpak zich in een duidelijke richting heeft ontwikkeld. Daarom is het nu voldoende om de intentie te formuleren en deze te ondertekenen. Het plan van aanpak biedt ruimte om de verschillende onderdelen uit de overeenkomst in detail te beschrijven.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid