Product toegevoegd aan winkelmand
 

Overvallen


stappenplan
 

1. Samenwerking

Voor een goede aanpak van overvallen is de inzet van verschillende partijen noodzakelijk. Geadviseerd wordt om vanuit de gemeente een groep initiatiefnemers contact te laten leggen met de partijen die betrokken zijn bij de overvalproblematiek. De initiatiefgroep bereidt het gehele project voor. Deze voorbereiding bestaat uit:

 • het uitspreken van een intentie,
 • het betrekken van alle samenwerkingspartners en
 • een voorbereidend onderzoek om het probleem in kaart te brengen.

Intentie

Wanneer er een probleem op het gebied van overvallen wordt geconstateerd, kan de intentie worden uitgesproken om een aanpak te ontwikkelen. Deze eerste constatering is niet de volledige inventarisatie die nodig is voor een gerichte en effectieve aanpak van het probleem. Die volgt later tijdens de probleemanalyse

Overzicht samenwerkingspartners

Belangrijk is dat de juiste partijen om de tafel komen. In deze fase legt de initiatiefgroep contact met de benodigde partijen of sluit aan bij een bestaand overleg of netwerk. Politie, gemeente, Openbaar Ministerie, ondernemers, woningbouwverenigingen en bewoners- en buurtverenigingen zijn belangrijke partijen.

Basisvoorwaarden voor een goede samenwerking:

 • Duidelijke rol en inbreng afzonderlijk partijen.
 • Leden projectgroep hebben voldoende mandaat.
 • Het samenwerkingsverband en het intern beleid van de verschillende partners zijn goed op elkaar aangesloten.
 • Partijen zijn frequent tijdens het overleg aanwezig.


Voorbereidend Onderzoek

De eerste, en belangrijkste vraag, is "moeten we er eigenlijk wel aan beginnen?". Stel jezelf deze vraag: geeft de lokale veiligheidsanalyse hiertoe aanleiding en/of is de impact van een overval op de lokale gemeenschap groot en/of wil een gemeente voorbereid zijn op toekomstige overvallen.

Voorafgaand aan het onderzoek naar de aard en omvang van de overvalcriminaliteit, dienen een aantal keuze gemaakt te worden:

 • Welke gegevensbronnen worden gebruikt? Tijdens de probleemanalyse komen de mogelijke gegevensbronnen aan bod. Het gebruik van de meest actuele gegevens voor het voorbereidend onderzoek spreekt voor zich.
 • Om welke vorm van overvalcriminaliteit gaat het? Deze delictsafgrenzing is een eerste vereiste om zicht te krijgen op de (on)mogelijkheden van een aanpak op maat.
 • Om welke gebied/locatie gaat het? De gegevensverzameling moet natuurlijk betrekking hebben op het gebied waar het probleem is gesignaleerd. Het is mogelijk een vergelijking met een ander gebied toe te passen. Hierdoor ontstaat zicht op mogelijke 'verplaatsingseffecten’.
 • Welke branche(s) of bijzondere locatie(s) zijn vaak slachtoffer en lopen relatief veel risico? Bij woningovervallen kan gedifferentieerd worden naar buurt of type woning.
 • Zijn er trends waar te nemen bij de registratie van de overvallen? Denk bijvoorbeeld aan een 'seizoenstrend', zoals meer woningovervallen in de winter.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid