Product toegevoegd aan winkelmand
 

Overvallen


Gemeente

De gemeente heeft de regie op het lokale integraal veiligheidsbeleid en coördineert vanuit deze rol de activiteiten om het aantal overvallen terug te dringen. De gemeente vervult de regierol zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau.

Bestuurlijk niveau

Het besluit dat er een specifieke aanpak overvallen moet komen of dat er wordt aangesloten op een bredere aanpak (zoals een donkere dagen offensief) valt op bestuurlijk niveau. Uit de lokale veiligheidsanalyse kan blijken dat een dergelijke aanpak noodzakelijk is. Dit is het geval als de impact van een overval op de lokale gemeenschap groot is en/of als een gemeente voorbereid wil zijn op toekomstige overvallen.

Op advies van politie, Openbaar Ministerie (OM) en gemeenteambtena(a)r(en) neemt de burgemeester het besluit om een specifieke aanpak overvallen te ontwikkelen. De voortgang van de aanpak komt aan bod in het lokale driehoeksoverleg, waarin de burgemeester, het OM en de politie zijn vertegenwoordigd.

Ambtelijk niveau

De ontwikkeling van de aanpak overvallen vindt plaats op ambtelijk niveau. Veelal door de ambtenaar openbare Orde en Veiligheid. Dit kan met behulp van het door het CCV ontwikkelde stappenplan aanpak overvallen.

Regierol integrale aanpak van overvallen

De gemeente is als regisseur een van de partners die een bijdrage levert aan de lokale aanpak overvallen.

Om de samenwerking rond de aanpak overvallen goed in te richten en de problemen scherp op het netvlies te krijgen, kan het stappenplan aanpak overvallen worden gebruikt. Dit stappenplan biedt gemeenten handvatten om het proces in te richten rond de aanpak overvallen in samenwerking met haar partners zoals ondernemers, bewoners en politie.

Samenwerking

De gemeente kan haar regierol alleen goed invullen in  samenwerking met onder andere het Openbaar Ministerie, politie, ondernemers en het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC).

Diverse aanpakken

De gemeente is regisseur van de aanpak overvallen en kan concrete maatregelen integraal uitvoeren op de aanpak van daders, de omgeving en of de slachtoffers. De regierol integrale aanpak van overvallen valt als volgt uiteen in:

 • Persoonsgerichte (dader)aanpak
 • Gebiedsgerichte aanpak
 • Slachtoffergerichte aanpak.

Meer concrete maatregelen staan in de HIC-preventiewijzer.

De aanpak van overvallen heeft een relatie met de volgende gemeentelijke taken en beleidsvelden:

 • Regisseur integraal veiligheidsbeleid
 • Nazorg ex-gedetineerden
 • Bestuurlijke maatregelen
 • Partner in samenwerkingsverband Veilig ondernemen
 • Vestigingsbeleid
 • Inrichting openbare ruimte
 • Uitvoeren Wet Werk en bijstand
 • Aanbieden van schuldhulpverlening
 • Centrum voor Jeugd en Gezin, toezicht naleving leerplicht

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid