Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Gemeenten verbeteren aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Uit een tweejarig monitortraject blijkt dat 14 gemeenten de aanpak van huiselijk geweld of kindermishandeling sterk hebben verbeterd. Ze stelden een verbeterplan op en en brachten verbeteringen aan om de veiligheid in gezinnen te herstellen en waarborgen.

A young woman protects herself by exposing her hand in front of her

Zo is er bijvoorbeeld meer samenhang in hulp ontstaan, waardoor cliënten beter worden geïnformeerd over wat er gaat gebeuren, meer samenhang in begeleiding krijgen en een duidelijk aanspreekpunt hebben.

Verbeteringen en aandachtspunten

Na onderzoek in 2020 bleek dat de veiligheidsrisico’s vaak uit beeld raakten na overdracht van het gezin door Veilig Thuis aan het lokale netwerk. Om dit te voorkomen hebben de gemeenten noodzakelijke aandachtspunten opgepakt en duidelijke verbeteringen bereikt op het gebied van:

  • Werken volgens een gezamenlijke visie op veiligheid
  • Verder uitwerken van samenwerkings- en overdrachtsafspraken tussen Veilig Thuis en het lokale netwerk
  • Meer samenhangende en passende hulp verlenen door te werken volgens de uitgangspunten van ‘één Gezin, één Plan, één Regisseur’
  • Het in kaart brengen van het sociale netwerk van een gezin en het beleggen van een signaalfunctie, waardoor huiselijk geweld eerder en beter in beeld komt
  • Het structureel evalueren en bijstellen van hulp door betrokken professionals samen met het gezin
  • Het vroegtijdig signaleren en verbeteren van de kwaliteit van professionele hulp bij ouderenmishandeling.

Landelijke impact

Inzichten uit het onderzoek en het delen van goede voorbeelden droegen bij aan het verbeteren van de werkwijze van de gemeenten en de samenwerking met de wijkteams en lokale partners. Daarnaast hebben de uitkomsten van het onderzoek, in combinatie met het kwaliteitskader van het actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’, ook een landelijke impact gehad in de regio’s waar geen onderzoek was gedaan. 

Samenwerken in belang van veiligheid

Toezicht Sociaal Domein roept wethouders, beleidsmedewerkers en de lokale netwerkwerkpartners op om samen de verbetering van de kwaliteit van de hulp in het eigen lokale netwerk voort te zetten. Zij moeten structureel blijven inzetten op samenwerken in het belang van de veiligheid in gezinnen. Het is nodig dat gemeenten hierin de regie blijven nemen en de aanpak mogelijk maken. Een belangrijke uitdaging voor gemeenten en het lokale netwerk is om de effecten van de samenwerking inzichtelijk te maken, zodat zij het effect van de hulp nog verder kunnen vergroten. Want uiteindelijk gaat het om het terugdringen en stoppen van geweld in gezinnen!

Het team Veiligheid en Zorg van het CCV denkt graag met je mee hoe je als lokale ketenpartners samen signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling kunt herkennen, erkennen en delen. 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid