Product toegevoegd aan winkelmand
 

Expert

stappenplan
 

1. Inventariseren, analyseren en kiezen

Het model IBB neemt het brandveiligheidsrisico in een bouwwerk als uitgangspunt. De basis voor de brandveiligheid van elk bouwwerk is het formuleren en inventariseren van de risico’s met bijbehorende maatregelen en voorzieningen. Op grond van deze informatie kan het restrisico vastgesteld worden.

De rekensom is:

Brandveiligheidsrisico - brandbeveiligingsmaatregelen = restrisico

De inventarisatie en keuzes hebben betrekking op:

  • Object (bouw, gebruik)
  • Risicosoorten en risicobeheersing
  • Risicovermindering: BIO-maatregelen
  • Brandbeveiligingsconcept
  • Klassen
  • Relatie met wet- en regelgeving
  • Afweging van oplossingen

Voor risicoanalyse en risico-indeling is een eenduidige methode in ontwikkeling. Het ‘wegen’ of waarderen van maatregelen ten opzichte van een risiconiveau is op dit moment nog niet goed mogelijk. In het kader van de doorontwikkeling van het model IBB wordt hieraan gewerkt.

Tijdens stap 1 verdient de positie van de brandweer bijzondere aandacht. De brandweer treedt op als inhoudsdeskundige namens de gemeente (dienst Bouw- en Woningtoezicht). Vroeger was sprake van een adviserende deelname van de brandweer in het bouwtraject. Deze adviesrol van de brandweer is onder invloed van regelgeving (besluit Brandveilig Gebruik Bouwwerken) verschoven naar een vorm van vooroverleg. Daarin worden alleen de acceptatiecriteria van eventueel toe te passen gelijkwaardige brandveiligheidstoepassingen besproken. In het belang van het verdere gebouwontwerp is het raadzaam om dit vooroverleg met brandweer en gemeentelijk bouwtoezicht in een zo vroeg mogelijk stadium van de ontwerpfase te laten plaatsvinden. In dit vooroverleg kunnen ook de aanvullende eisen van bouwtoezicht en brandweer worden besproken en vastgelegd. Bijvoorbeeld voor de Programma’s van Eisen voor brandbeveiligingsinstallaties en specifieke eisen ten aanzien van bluswatervoorziening en de bereikbaarheid.

In een IPB worden de afspraken uit dit vooroverleg op transparante wijze vastgelegd en samen met de betrokken partners goedgekeurd (zie stap 2). Dit voorkomt onnodige kosten en frustraties door afgekeurde bouwontwerpen in de vergunningsfase.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over deze stap in het handboek Model IBB