Product toegevoegd aan winkelmand

Over certificeren


Onafhankelijk beheerder

Het CCV zet veiligheid voorop

Het CCV is een onafhankelijke stichting met als doel de veiligheid en leefbaarheid van Nederland te versterken. Het CCV ontwikkelt en beheert certificatie- en inspectieschema’s voor brandveiligheid, criminaliteitspreventie en sociale veiligheid. Certificatieschema’s borgen de kwaliteit van door leveranciers geleverde producten en diensten. Inspectieschema’s beoordelen de onderlinge samenhang van verschillende installaties, bouwkundige voorzieningen en organisatorische maatregelen.

Veiligheid door samenwerken

Het CCV heeft een onafhankelijke regierol. Voor het opstellen van de schema’s, werkt het CCV samen met Commissies van belanghebbenden. Deze commissies behartigen de belangen van zowel de afnemers, leveranciers, kaderstellende partijen en certificatie-instellingen. Deskundigenpanels zorgen dat de certificatieschema’s op de praktijk aansluiten en van goede kwaliteit zijn.

Kwaliteit door accreditatie

Het beleid van het CCV is dat certificatie- en inspectieschema’s onder accreditatie uitgevoerd worden. Door accreditatie kan de markt vertrouwen op een correcte, deskundige en onafhankelijke uitvoering door de hiervoor geaccrediteerde certificatie- of inspectie-instelling. De meeste certificatie- en inspectieschema’s kunnen onder accreditatie uitgevoerd, zie hiervoor het overzicht dat door de RvA gepubliceerd wordt.

Afgesproken kwaliteitsnormen

Gecertificeerde brandpreventie,- en beveiligingsbedrijven en die volgens een CCV-certificatieschema werken, verplichten zich om aan hoge kwaliteitsnormen te voldoen. De schema’s zijn gebaseerd op Nederlandse (NEN), Europese (EN) en internationale normen (ISO).  Deze normen versterken de kwaliteit van de geleverde preventiemaatregelen. Hierdoor neemt de kans op brand,- en criminaliteitsschade in het Nederlandse bedrijfsleven af en de veiligheid toe.

Uitvoering

De uitvoering van certificatie- en inspectieschema’s wordt gedaan door Certificatie- en Inspectie-instellingen waarmee het CCV licentieovereenkomsten heeft gesloten. Deze beoordelen of het gecertificeerde bedrijf aan de normen voldoet. Zo niet, dan volgt er een sanctie of wordt de certificering van het bedrijf ingetrokken.

Certificatie- en Inspectieschema’s van het CCV waarborgen op onafhankelijke wijze, de hoogwaardige kwaliteit van veiligheidsmaatregelen.  De kans op schade neemt aantoonbaar af en de veiligheid toe.

Voldoet jouw bedrijf aan alle kwaliteitsnormen? Maak je vakmanschap dan nu zichtbaar aan je klanten en kies voor certificering!