Product toegevoegd aan winkelmand

Nieuws detail


De VKRI 2.0 in 2019: nieuwe voordelen voor de markt

De Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) is een beproefd instrument om inbraakrisico's te bepalen en vervolgens passende maatregelen te nemen. Vorig jaar verscheen onder de noemer VRKI 2.0 een grondig vernieuwde versie. Sinds 1 april geldt de VRKI 2.0 versie 2019. Wat is er veranderd en welke ontwikkelingen heeft de toekomst in petto?

"De systematiek van de VRKI is onveranderd: de kern - de inschaling van risico’s in 4 niveaus op basis van de attractiviteit van goederen - hebben we behouden. Want wat goed is, is goed en gooi je dus niet weg.” Dat zei Richard Dekker van het Verbond van Verzekeraars toen vorig jaar de nieuwe Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI 2.0) werd gepubliceerd.

Vernieuwde VRKI

De VRKI is sinds de jaren tachtig een veelgebruikt instrument waarmee verzekeraars, installateurs, beveiligingsbedrijven, ondernemers en huizenbezitters het inbraakrisico van een pand kunnen vaststellen. De VRKI geeft op basis van de risico-inventarisatie ook inzichten in passende beveiligingsmaatregelen ter preventie van inbraak. In 2015 uitte het Verbond van Verzekeraars de wens om het instrument toekomstbestendig te maken, zodat het optimaal inspeelt op de ontwikkelingen en behoeften in de markt. Het deskundigenpanel inbraak en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), dat de VRKI in opdracht van het Verbond van Verzekeraars beheert, gingen hiermee aan de slag. Met de VRKI 2.0 als resultaat.

Eind vorig jaar publiceerde het CCV de definitieve versie van de VRKI 2.0 die vanaf 1 januari 2019 van kracht is en sinds 1 april 2019 de oude documenten vervangt. "Op deze manier zorgen we voor eenduidigheid in de markt en komt er uiteindelijk een optimale risicoanalyse met de bijbehorende beveiligingsmaatregelen", zegt Tanja Stoops, die als adviseur van het CCV betrokken was bij de doorontwikkeling van de VRKI. 

Verbeterslag

"Na de lancering van de VRKI 2.0 ontvingen we diverse vragen en opmerkingen van installateurs en beveiligingsbedrijven. We hebben alle commentaren verzameld, afgewogen en daarmee een verbeterslag gemaakt", zegt Stoops over de achtergrond van de versie die in 2019 is verschenen. De doorontwikkeling van de documenten past volgens het Verbond van Verzekeraars en het CCV bij de dynamiek van het instrument. "Inbrekers gaan met hun tijd mee, en er komen nieuwe technieken, systemen en installaties op de markt om inbraakrisico's te verkleinen. Dan willen we niet achterover leunen en afwachten." 

Medio december 2018 werd de VRKI 2.0 versie 2019 gepubliceerd, om de markt tijdig te informeren over de veranderingen. "Met de overgangstermijn tot 1 april hebben installateurs en andere betrokkenen hun systemen kunnen aanpassen en op de wijzigingen kunnen voorsorteren. We merkten ook dat de VRKI 2.0 echt is gaan leven in de praktijk en dat stakeholders kritisch meekijken en feedback delen om te komen tot een versie waarmee iedereen goed aan de slag kan."

Houvast

Wat valt op in de VRKI 2.0 versie 2019? "Het onderscheid tussen woningen en gebouwen zonder woonfunctie is scherper gemaakt", geeft Stoops als voorbeeld. "Er wordt vaak van uit gegaan dat de filosofie achter risicobeheersing voor woningen en bedrijfspanden hetzelfde is. Maar in de praktijk ligt dat genuanceerd. Bij woningen staat inbraakpreventie centraal: het gaat erom daders buiten houden (vooral met bouwkundige maatregelen) en buit te beschermen (door bijvoorbeeld compartimentering, zoals een kluis). Bij bedrijven spelen vooral zaken zoals diefstalpreventie en bedrijfscontinuïteit. Deze verschillende perspectieven komen in de VRKI 2.0 versie 2019 goed tot uitdrukking."

Een andere opvallende verandering van recente datum heeft te maken met het intakeformulier waarmee installateurs de risico-analyse en adviezen afstemmen met de klant. "Het formulier, waarvan het sjabloon via onze website is te downloaden, is simpeler en korter geworden. Een deel van de vragen is eenvoudig af te vinken en een deel is in samenspraak met de klant in te vullen. Dat geeft klanten zekerheid over de risicoklasse waarin hun pand is ingedeeld en de preventieve maatregelen die daarbij horen. Ook voor installateurs geeft de werkwijze houvast: zij kunnen bijvoorbeeld als er iets misgaat, laten zien dat hun adviezen niet zijn opgevolgd."

Voordelen voor de markt

Diverse bedrijven hebben al op de komst van de versie 2019 van de VRKI 2.0 geanticipeerd en werken er inmiddels mee. In relevante opleidingen, zoals Monteur Beveiligingssystemen (MBV) en Technicus Beveiligingssystemen (TBV), worden trainingen aangepast aan de VRKI 2.0  en sommige opleiders bieden opfriscursussen aan. Verzekeraars verwijzen in hun regelingen en polissen naar de VRKI 2.0. 

De toepassing van de nieuwe versie van VRKI 2.0 levert de markt voordelen op, zegt Stoops. "Als installateurs en beveiligingsbedrijven op basis van de oude VRKI maatregelen toepassen, bestaat er een groter risico dat een incident plaatsvindt. De oude VRKI is namelijk onvoldoende afgestemd op de modus operandi van nu. Bovendien behoren een aantal soorten panden inmiddels tot een hogere risicoklasse dan voorheen, waardoor er zwaardere beveiligingseisen voor gelden. De nieuwe VRKI geeft installateurs en beveiligingsbedrijven het veilige gevoel dat de juiste risico-inschatting wordt gemaakt en de passende maatregelen worden geadviseerd." 

Hoewel de VRKI 2.0 met ingang van april 2019 definitief is, staan de vernieuwingen in de toekomst zeker niet stil. Sowieso wordt ieder jaar de attractiviteitenlijst aangepast. Het Verbond van Verzekeraars kijkt op basis van data over inbraken regelmatig kritisch naar de lijst van goederen waaraan een hogere of juist lagere attractiviteit wordt toegekend. Daarnaast heeft het CCV in samenwerking met het deskundigenpanel inbraak nog wel wensen om in 2020 verdere verbeteringen door te voeren. "De hoofdstukken over organisatorische maatregelen en meeneembeperkende maatregelen kunnen best wat opfrissing gebruiken. Daarnaast staan we altijd open voor vragen en opmerkingen uit de markt. Soms krijgen we een kritische reactie en blijkt iets in de praktijk wat lastig te werken. Die feedback houdt ons scherp en zorgt dat het instrument steeds beter wordt."

Belangrijk in het veld

Voor Stoops staat vast dat de VRKI binnen het veld van inbraakpreventie en toegangsbeveiliging belangrijk is én blijft. "De VRKI heeft een hele goede naam als doeltreffend middel en wordt breed toegepast. Misschien is er voor een bijzonder gebouw in een hoge risicoklasse - denk aan een museum - een ander type risicobeoordeling nodig. Maar voor het gros van de gebouwen en woningen is de VRKI heel erg bruikbaar en simpel toepasbaar. Als de VRKI op een goede manier wordt gebruikt, zorgen we ervoor dat panden beter beveiligd worden en dat Nederland veiliger wordt. En daar doen we het natuurlijk voor."

VRKI 2.0 in het kort

De VRKI 2.0 is een instrument om het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden te bepalen. Aan de hand van het inbraakrisico (dat aan bod komt in deel A) wordt vastgesteld welke beveiligingsmaatregelen (die zijn genoemd in deel B) moeten worden genomen. Het Verbond van Verzekeraars is eigenaar van het instrument, en het beheer is in handen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Nieuw aan de VRKI 2.0 is onder meer dat aan deel A een intakedocument is toegevoegd. In het document geeft de installateur de wensen van de klant, de vastgestelde risicoklasse en de geadviseerde maatregelen aan. Verder is de nummering van de niveaus voor beveiligingsmaatregelen veranderd: het oude niveau 0 is nu 1. Daardoor lopen de niveaus van de VRKI nu gelijk met de niveaus in de Nederlandse en Europese normen. Bovendien zijn een aantal beveiligingseisen aangescherpt, is er meer ruimte gecreëerd voor de inzet van nieuwe technieken, en zijn diverse tekstuele verbeteringen doorgevoerd. Het resultaat is volgens het Verbond van Verzekeraars een set documenten die zijn toegerust op de uitdagingen van deze tijd.