Product toegevoegd aan winkelmand

Commissie van belanghebbenden


Commissie van Belanghebbenden JB/JR

Het CCV beheert het certificatieschema JB/JR in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Om ervoor te zorgen dat het certificatieschema goed blijft aansluiten op de praktijk en behoeften van gecertificeerde instellingen (GI's), gemeenten en cliƫnten, heeft het CCV een draagvlakcommissie ingericht: de Commissie van Belanghebbenden JB/JR (CvB JB/JR).

Het overleg van de CvB JB/JR kan leiden tot adviezen met wijzigingsvoorstellen aan het ministerie van VenJ. In februari 2017 zijn de eerste wijzigingsvoorstellen door het ministerie overgenomen en gepubliceerd in versie 2.0 van het certificatieschema JB/JR.

Proces van praktijksignaal in CvB JB/JR tot publicatie van een wijziging

CvB-deelnemers kunnen praktijksignalen, die ze zelf of via hun achterban opvangen, in de vergadering van de CvB JB/JB inbrengen. Het CCV agendeert de praktijksignalen voor de vergadering. In de vergadering wordt per praktijksignaal besproken of er aanleiding is om een opdracht te formuleren voor een werkteam. Als de vergadering beslist om een werkteam in te stellen, dan wordt besproken wanneer de opdracht past binnen de strategische planning van de CvB. Vervolgens wordt een CvB-deelnemer aangewezen voor het opstellen van een opdrachtdocument voor dit werkteam. Het opstellen van het opdrachtdocument gaat aan de hand van een afgesproken format.

Eventueel vinden er, op verzoek van de CvB, nog enkele aanvullingen of aanpassingen plaats in het opdrachtdocument. Na instemming van de CvB met het opdrachtdocument kan het desbetreffende werkteam van start met de uitvoering van de opdracht. Het werkteam rapporteert over de voortgang van de uitvoering van de opdracht in de CvB-vergaderingen.

Besluitvorming

Na de presentatie van het resultaat van het werkteam, vindt besluitvorming plaats in de CvB JB/JR. In het geval van een door het werkteam gepresenteerd wijzigingsvoorstel besluit de CvB JB/JR om wel of niet in te stemmen met dit wijzigingsvoorstel. De CvB JB/JR kan ook instemmen onder specifieke voorbehouden.

Na instemming met een wijzigingsvoorstel door de CvB JB/JR, dient het CCV het wijzigingsvoorstel in bij de Raad voor Accreditatie (RvA). Deze beoordeelt het voorstel op de accreditatie-eisen. Het CCV ontvangt van de RvA een beoordelingsrapport, waarna het CCV de punten uit dit beoordelingsrapport verwerkt tot een definitief wijzigingsvoorstel.

Wijzigingsvoorstel

Dit definitieve wijzigingsvoorstel biedt het CCV aan als advies aan het ministerie van JenV. Binnen het ministerie van JenV vindt vervolgens besluitvorming plaats, waarna het advies wel of niet wordt overgenomen.

Indien het advies wordt overgenomen, wordt het wijzigingsvoorstel verwerkt in de gepubliceerde versie van het certificatieschema JB/JR. Er vindt publicatie van de gewijzigde versie plaats, waarna de kennisgevingstermijn voor de wijziging ingaat. Na de kennisgevingstermijn is de wijziging van kracht.

Voor sommige wijzigingen geldt een overgangstermijn. In dat geval moeten gecertificeerde instellingen na de overgangstermijn voldoen aan de gewijzigde normen. Indien er geen sprake is van een overgangstermijn, moeten gecertificeerde instellingen voldoen aan de gewijzigde normen vanaf de ingangsdatum (na de kennisgeving).

Stroomschema

Onderstaand stroomschema brengt alle stappen van dit proces schematisch in beeld. Klik hier voor een weergave op het volledige scherm.

Proces van praktijksignaal tot publicatie van een wijziging