Product toegevoegd aan winkelmand

Brandveiligheid

Infoblad Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie - Bouwbesluit 2012

23 september 2014

Deze brochure geeft informatie over de voorschriften voor brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties zoals vastgelegd in Bouwbesluit 2012, NEN-normen en harmonisatie- en interpretatiedocumenten voor inspectie.

Beschrijving

Het Bouwbesluit 2012 schrijft voor dat een bouwwerk zodanige voorzieningen heeft dat een brand tijdig wordt ontdekt, zodat aanwezigen tijdig kunnen vluchten. Voor een aantal gebruiksfuncties worden hiertoe brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties voorgeschreven.

De voorschriften voor brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012, NEN-normen en harmonisatie- en interpretatiedocumenten voor inspectie. Deze voorschriften blijken in de praktijk niet altijd eenduidig te worden uitgelegd, waardoor de bouwpraktijk gebaat is bij een nadere toelichting op de voorschriften, zoals in deze brochure is gegeven.

De brochure richt zich op de direct werkende voorschriften uit hoofdstuk 6 van Bouwbesluit 2012 en niet op maatwerkvoorschriften uit de Wabo.

Organisatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Links